Соёл уралиг 11 jan 2021 480

​Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаров тухай моноспектакль болон фильм Олег Юмов бэлдэнэ

© фото: Буряад драмын театрай мэдээсэлэй албан

​Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай үндэһэтэнэй хоорондохи харилсаануудай болон эрхэтэдэй үүсхэл хүгжөөхэ талаар хорооной захилаар баримтата фильм буулгажа байхадаа, Олег Юмов Буряад драмын театрта зүжэг табиха гэһэн бодолдо абтаһан байна.

Буряадай түрүүшын эрдэмтэ Доржо Банзаровай түрэһэн Зэдын аймагта, тиихэдэ тэрэнэй һураһан, ажаһууһан Хяагтын аймагта, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск хотонуудта һонирхолтой, онсо шухаг буулгабаринууд болон интервью хэгдээ.

Январиин 20-21-дэ Буряад драмын театрта «Дорж» гэһэн моноспектаклиин түрүүшынхиеэ табигдаһанай удаа баримтата фильм харуулагдаха. Харагшад буряадай түрүүшын эрдэмтэнэй хүнгэн бэшэ хуби заянтай танилсаха юм.

Доржо Банзаров буряадай түрүүшын эрдэмтэн, Монгол шэнжэлэгшэ, олон хэлэ мэдэхэ, Зүүн Сибириин генерал-губернаторай дэргэдэ онсо шухала хэрэгүүдэй талаар дарга болон Ородой географическа бүлгэмэй Сибириин таһагай гэшүүн-корреспондент ябаһан юм. Доржо Банзаровай хуби зяанда нюуса олон, тэрээн тухай эрдэмтын дүтын хүнүүдэй нэгэн монозүжэгтэ хөөрэхэ.

Буряад театрай зүжэгшэн Чимит Дондоков Доржо Банзаров тухай зүжэг бэшэһэн байна. Тэрэ өөрөө гол рольдо наадаха. Хүгжэмэй талаһаа  Дахалэ Жамбалов зүжэг шэмэглэхэ.

Зүжэгэй хүгжэм найруулагша - Сойжин Жамбалова, анимаци- Сергей Степанов, эскизүүд, каллиграфи - Ася Лыгденова, ород хэлэндэ оршуулга Намжилма Цыденова хэһэн байна.

Наһанай хизаарлалта: 6 +

«Дорж» моноспектакль болон «Доржи Банзаров» гэһэн баримтата фильм хараха биледүүдые харилсаагүй аргаар burdram.ru сайтда абахаар.   

Фото: Буряад драмын театрай мэдээсэлэй албан