Соёл уралиг 12 jan 2021 384

Шэнэ аргаар бүтээгдэһэн зүйлнүүдэй үзэмжэ Улаан-Үдэ хотодо нээгдэхэнь

Улаан-Үдэ хотын түүхын музейдэ Дарима Кантаковагай «Гэсэрэй орон» гэжэ нэрлэгдэһэн үзэмжэ дэлгээгдэхэнь. Офорт аргаар бүтээгдэһэн зүйлнүүд олоной анхаралда табигдаха.

Дарима Кантакова Буряадай ниислэл Улаан-Үдэ хотодо түрэһэн.  Р.С. Мэрдыгеевэй нэрэмжэтэ хүүгэдэй урлалай һургуулида һураһан, Эрхүүгэй зуралгын училищи дүүргээд, саашадаа Илья Репинэй нэрэмжэтэ урлалай академидэ амжалтатайгаар һуража гараһан уран гартан. Олон аргаар уран бүтээл, зурагуудые бүтээдэг. Һүүлэй үедэ офорт аргаар зохид бүтээлнүүдые хэжэ, олоной үндэр сэгнэлтэдэ хүртэнэ.

Офорт арга XVI-дахи зуун жэлдэ бии боложо, түмэр  тусхайта лаагаар шэрдэжэ, тэрэниие кислотаагаар галдажа, уран зураг бүтээхэ арга болоно. Һонин аргаар бэлдэгдэһэн зүйлнүүдые шэнэ үзэмжэдэ ерэжэ хараха аргатайт. Выставка январиин 15-да нээгдэхэ гээд дуулганабди. 

Фото: yandex.ru