Соёл уралиг 15 jan 2021 406

​Сагаан һарын һайндэртэ үндэһэтэнэй эрхим хубсаһан Буряадта шэлэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Сагаалганай найрта Буряадай ниислэл хотодо үндэһэтэнэй хубсаһанай харалган эмхидхэгдэхэ. Тус хэмжээ ябуулга «Алан Гуа» академи үнгэргэхэ. Харалганда Буряад, Яхад, Хакас, Хальмаг уласуудай болон Алтайн хизаарай түлөөлэгшэд уригдана.

Үндэһэтэнэй хубсаһанай можо хоорондын хоёрдохи харалган Улаан-Үдэдэ 2021 оной февралиин 27-до эмхидхэгдэхэ.

Фестиваль онлайн-аргаар үнгэргэгдэхэ. Хабаадагшад видеобуулгабари бэлдэжэ эльгээхэ юм. Мүрысөөндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүд 2021 оной январиин 24 болотор [email protected] гэһэн сахим хяагаар эльгээхэ хэрэгтэй. Холбоо бариха утаһан: +7(902)5-65-18-53.

Шэлэн абалгын шата 2021 оной январиин 24 үнгэрхэ.

Тодорхой мэдээсэл эндэ абахаар. 

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман