Соёл уралиг 1 feb 2021 503

​«Байгал» театрай дуушан Gana шэнэ түсэл бэлдэбэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряад, Монгол Уласуудай үндэр наһатайшуулһаа Gana арадай дуунуудые бэшэжэ абажа, клипүүдые бэлдэжэ, «12 hара» гэһэн хүгжэмэй түсэл бэлдэбэ.

Үнгэрһэн амаралтын үдэр Gantsetseg Bold гэһэн ютуб каналда буряад арадай «Зүүдэн шэнги» гэһэн дуунда клип гараа. Энэ дуун Монголой Дашбалбар нютагай мэдээжэ арадай дуунуудые гүйсэдхэгшэ Шархүбүүнэй Болд гэгшэһээ бэшэжэ абтаһан юм. 1930-аад онуудай хамалганда шорондо хаагдаһан Сантиа Бор дуулаһан гэжэ хэлэгдэнэ.

Гана эжытэеэ хамта буряад дуунуудые бэдэржэ, Монголой, Буряадай үбгэд, хүгшэдһөө дуулаха маягыень халан абадаг. Мүнөө тэдэнэй архивта олон дуунууд сугларанхай. Тиимэһээ тэрэ дуунуудта хоёрдохи амисхал оруулха, хүнүүдтэ дуулаха, шагнаха арга олгуулха гэжэ дуушан тоолоно.

«12 hара» гэһэн түсэлдэ дуунууд хүгжэмгүйгөөр гүйсэдхэгдэнэ. Тиигэжэ дуушан арадай дуунуудай үгэнүүдтэ хүнүүдэй анхарал хандуулна.

«Байгша ондо олон түсэбүүдтэйб. Удаадахи клипүүдтэ дуунуудые шэлэжэ, клипүүдые буулгаха гэжэ түсэблэнэб. Һара бүхэндэ шэнэ буулгабари бэлдэхэ болоноб. Һанаһан юумэмэни бүтэхэ гэжэ этигэнэб», – гэжэ Ганцэцэг хэлэбэ.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман