Соёл уралиг 3 feb 2021 443

​Буряадай циркын һургуулиин зүжэгшэн Арина Уладаева Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлээ

© фото: Буряадай циркын мэдээсэлэй албан

Буряадай циркын һургуулиин залуу зүжэгшэн Арина Уладаева «Ородой Холбоото Уласай абьяастай за­луушуул» гэжэ Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүшын һуури эзэлбэ.

Хүүгэдэй уран һайханай һургуулинуудые дэмжэхэ зорил­готойгоор энэ мүрысөөн жэл бүри эмхидхэгдэдэг заншалтай. Бэлигтэй залуушуулые элирүүлдэг харалга-мүрысөөн 2006 ондо анха түрүүшынхиеэ зохёон байгуулагдаһан түүхэтэй юм.

Уян нугархай Арина басаган Буряадай циркын һургуулида до­лоодохи жэлээ һурана. Монголһоо ерэһэн Энхжаргал Энхцацрал баг­ша эдэ хүүгэдые ударидажа, олон харалгануудта бэлдэһэн гэжэ Бу­ряад Уласай циркын мэдээсэлэй албан дуулгана.

Арина сэбэр сагаан сэдьхэлтэй, ажалша, олон үгэгүй, нүхэдэйнгөө дунда найдабаритай болоһон басаган, - гээд, тэрэнэй багшанар тэмдэглэнэ. «Байгалай бурхад», «Моритон», «Зулзаганууд» гэжэ то­глолтонуудта хабаадажа, уран ну­гархай нүхэр басагадтаяа уласхоо­рондын циркын фестивальнуудай Гран-при шагналнуудта хүртэһэн габьяатай юм. Тэрэ тоодо Новоси­бирск, Челябинск, Хабаровск, Ка­зань, Новокузнецк, Магнитогорск, Екатеринбург, Москва, Тверь хо­тонуудта үнгэрһэн бүхэроссиин 15 мүрысөөндэ шалгарһан байна.

Үндэр шанда хүртэһэн Арина басагантай баярынь хубаалдажа, зохёохы ажалдань үшөө олон ам­жалтануудые хүсэнэбди. Үндэһэн соёлоо суурхуулжа ябахыень үреэнэбди.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряадай циркын мэдээсэлэй албан