Соёл уралиг 8 feb 2021 485

Сагаалганай гол хэмжээнүүд

Энэ долоон хоногто зүүн зүгэй литээр Шэнэ Жэл морилхонь гээшэ. Сагаан, түмэр үхэр жэл февралиин 12-то ерэжэ, энэ һайндэртэ зорюулагдан олон тоото хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ гээд, Буряад Уласай Соёлой яаман мэдээсэнэ
Январиин 29-һөө Буряадай Үндэһэтэнэй музейдэ «Сагаан һарын дулаан гэрэл» гэжэ нэрлэгдэһэн үзэмжэ дэлгээгдэжэ, олоной анхарал татана. Эндэ уран гартан Бальжинима Доржиевай гуша гаран бүтээлнүүд табигдажа, оршон тойронхи байгаали, ан амитадые зураглаһан зурагуудые гоёшоохо аргатайт.
Февралиин 8-9-нэй үдэрнүүдтэ «Баатар. Дангина» харалганай шэлэн абалгын шата онлайн аргаар эмхидхэгдэхэ. Февралиин 18-да гала-концерт харуулагдажа, тус харалганда амжалта туйлаһан бэлигтэйшүүлэй нэрэнүүд мэдэгдэхэ. Иимэ номинацинууд байха:

• «Хүүгэн Баатар» - 6-10 наһатай хүүгэд;
• «Эдир Баатар» - 11-15 наһатай эдиршүүл;
• «Хүүгэн Дангина» - 6 -10 наһатай басагад;
• «Эдир Дангина» - 11-45 наһатай басагад;
• «Баатар» - 16-25 наһатай хүбүүд;
• «Дангина» - 16 - 20 наһатай хүбүүд.
Февралиин 9-дэ М. Хангаловай нэрэмжэтэ музейдэ Николай Дудкогай үзэмжэ нээгдэхэ.  
Февралиин 8-һаа февралиин 19 болотор – Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда  «Сагаалганай уулзалганууд» болохо.
Февралиин 10-һаа мартын 12 болотор  Хяагтын музейн Улаан-Үдэ хотын таһагта Сагаалганай ёһо заншалнуудта зорюулагдаһан хэмжээнүүд болохо.  Дуратайшуул «Шагай нааданда» һураха аргатай.  
Буряадай гүрэнэй дуу хатарай «Байгал» театр февралиин 14, 15, 16-ай үдэрнүүдтэ Сагаалганай концерт наада олондо бэлэглэхэ. 
Сагаалгаанай түрүүшын үдэр – февралиин 12-то түбэй гол талмай дээрэ концерт-наадан эхилжэ, Буряадай эстрадын одод зониие хужарлуулха. 
Февралиин 12-һоо февралиин 14 болотор Үбэр Байгалай арадуудай музейдэ Сагаан Үбгэн айлшадые угтан абаха. Дуратайшуул ёохор хатаржа һураха, олон тоото конкурс нааданда хабаадаха. 
Буряад театр февралиин 13-һаа эхилээд, февралиин 19 болотор «Сагаалганай уулзалга. Үхэр жэлэй найр нааданда» урина.   
Хоёр һарын туршада «Уран үгэтэнэй урилдаан» боложо, «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» «Тоолуурнууд», «Оньһон ба хошоо үгэнүүд, Жороо-челлендж  номинацинуудаар харалган болоно.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult