Соёл уралиг 8 feb 2021 441

​Анатолий Андреевтэ зорюулагдаһан тоглолто Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряадай мэдээжэ хүгжэм найруулагша Анатолий Андреевэй 80 наһанай ойдо зорюулагдаһан тоглолто мартын 16-да Буряад драмын театрта эмхидхэгдэхэ. Улас доторнай Анатолий Андреевэй дуу шагнаагүй хүн үгы ёһотой. «Эжымни», «Эжэл гансам ерээрэй», «Тоонто нютаг», «Инаг дураяа гамнаарай», «Бэе бэе гамная», «Таежная, озерная, степная...» -  Буряад Уласай гимн болон бусад дуунууд бүхы Буряадта мэдээжэ болонхой.

Анатолий Андреев оперо болон баледтэшье, симфонинууд, пьесэнүүд болон драматическа зүжэгүүдтэ хүгжэм бэшэдэг байгаа.

- Анатолий Андреевич Андреев Буряад арадайнгаа нэрэ дээрэ үргэжэ, хүн бүхэнэй нангин, сэгнэшэгүй һанал, бодол, баялиг дуунуудтаа зэдэлүүлээ. Тэрэнэй зохёолнууд үшөө олон жэлдэ хүнүүдэй зүрхэ сэдьхэлдэ зэдэлһээр байха. Хүгжэмтэ дуунуудайнгаа зэдэлжэ байгаа сагта найруулагша мүнхэ наһатай гэжэ би тоолоноб, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева хэлэбэ.

Мэдээжэ болоһон дуратай дуунуудаа шагнахыетнай Буряад драмын театрта мартын 16-най үдэшын 18:30 сагта «Байгал» театр урина. Биледүүдые https://ulan-ude.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-4714/ гэһэн сайтда гү, али театрай кассада (Байкал-Плаза, 1-дэхи дабхар) худалдан абахаар. Холбоо бариха утаһан 21-30-22.

Наһанай хизаарлалта 6+.  

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман