Соёл уралиг 10 feb 2021 491

​Сагаалганай найрта эмхидхэгдэхэ тоглолтонууд, үзэсхэлэнүүд, баярай хэмжээ ябуулганууд

1. «Сагаан һарын дулаахан гэрэл»

Ородой Холбоото Уласай габьяата уран зурааша, Буряад Уласай арадай зураашан Бальжинима Доржиевай уран бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн Цыренжап Сампиловай нэрэмжэтэ Урлалай музейдэ январиин 29-һөө хүдэлжэ эхилэнхэй. Эндэ ерэһэн харагшад элитэ зураашанай гуша гаран зурагтай танилсаха аргатай байха юм.

2. «Сагаан hара угтуулан»

Буряад угсаатанай гол баяр болохо Сагаан hараяа угтуулан, Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай зохёохы бүлгэм хүгжэм дуунай бэлэг бэлдэжэ, февралиин 7-до олоной үзэмжэдэ дэлгээбэ. Буряад дуунай тоглолтын үдэшэ үндэһэн соёл урлалаймнай алтан жасада ороһон олон дуунууд зэдэлбэ. Валентина Цыдыпова, Дамба Занданов, Билигма Ринчинова, Баиржаб Дамбиев, Мунхзул Намхай, Ольга Жигмитова, Доржо Щагдуров, Эдуард Жагбаев, Туяна Дамдинжапова, Бадма Гомбожапов, Данзан Бальжинимаев болон бусад олондо мэдээжэ дуушад эндэ хабаадаһан байна.

3. «Бурханай зураг – гэгээн үндэртэ хүрэхэ зам»

Февралиин 9-дэ Матвей Николаевич Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай Түүхын музейдэ буддын шажанай уран зурагуудта зорюулагдаһан үзэсхэлэн хүдэлжэ эхилхэ. Мэдээжэ уран зурааша Николай Дудкогой бүтээһэн арба гаран зураг эндэ табигдаад байха юм. Энэ үзэсхэлэнэй онсо илгаань гэхэдэ, уран зураашан байгаалиин элдэб зүйлнүүдые хэрэглэжэ, зурагуудаа бүтээһэн байна. Номин, алтан, ногоон шулуун мэтын элдэб ашагта малтамалнууд эдэ зурагууд соо хэрэглэгдэнхэй.

4. «Сагаалганай уулзалганууд»

Заншалта болоһон «Сагаалганай уулзалганууд» Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда февралиин 8-19-эй үдэрнүүдтэ үнгэрхэ. Элдэб һонирхолтой сэдэбүүдтэ зорюулагдаһан уулзалгануудта гэр бүлөөрөө ерэжэ хабаадахада болохо юм. Эндэ Cагаан һарын ёһо заншалнуудта зорюулагдаһан нааданууд, «Буян далай - Сагаалгамнай» гэжэ буряад номуудай үзэсхэлэн болон бусад гэгээрэлэй хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ.

5. «Буряад арадай заншалнууд. Сагаалган»

Буряад арадай үндэһэн ёһо заншалнуудтай танилсуулха зорилготой хэмжээ ябуулгануудые

 Хяагтын Хизаар ороноо шэнжэлгын музейн дэргэдэхи Улаан-Үдын таһагай мэргэжэлтэд бэлдэнэ. Тэрэ тоодо шагай нааданай хэшээлнүүд. февралиин 10-һаа мартын 10 болотор үргэлжэлхэ.

6. «Сагаалганай уулзалга»

Буряадай гүрэнэй дуу, хатарай «Байгал» театр Сагаан һарын һайндэртэ зорюулагдаһан «Сагаалганай уулзалга» гэһэн тоглолто февралиин 14, 15, 16- ай үдэрнүүдтэ Н. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрай тайзан дээрэ табиха. Баярай тоглолтодо Буряадай үндэһэтэнэй оркестр, баледэй бүлгэм болон «Байгал» театрай бэлигтэй зүжэгшэд хабаадаха.

7. «Сагаалган-2021» - Соведүүдэй талмай дээрэ

Февралиин 12-то «Сагаалган-2021» гэһэн баярай наадан Улаан-Үдэ хотын Соведүүдэй талмай дээрэ үнгэрхэ. Һайндэрэй тоглолтодо Буряадай эстрадын мэдээжэ дуушад Зоригто болон Нонна Тогочиевтан, Чингис Раднаев, дуу, хатарай «Байгал» театр, арадай дуу, хатарай театр «Забава» гэгшэд хабаадалсаха. Энэл үедэ буряад арад түмэнэй үбэлэй үндэһэн хубсаһантай шоу- танилсуулга үнгэргэгдэхэ.

8. Сагаан Үбгэн айлшадаа угтаха

Үбэр Байгалай хизаарай Арадуудай угсаатанай зүйн музейдэ Сагаан hара үргэнөөр тэмдэглэгдэхэ. Февралиин 12-14-эй үдэрнүүдтэ Сагаан Үбгэн халуун сайгаар хамаг айлшадаа угтажа абаха гээд музейн захирал дуулгана. Арадай дуунай «Тоонто» ансамбль эндэ ерэһэн айлшадые ёохор хатарта һургаха. Тэрэнэй удаа эндэ сугларһан айлшадай дунда бууза эдилгээр урилдаан эмхидхэгдэхэ. Эгээл олон бууза эдиһэн хүндэ гарай сэнтэйхэн бэлэгүүд барюулагдаха.

9. «Үхэр жэлэй найр наадан»

Февралиин 13-19-эй үдэрнүүдтэ Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр «Сагаалганай уулзалга. Үхэр жэлэй найр наадан» гэжэ тоглолтодоо олон тоото харагшадаа урина.