Соёл уралиг 12 feb 2021 442

Сагаалганай найр наадан сэхэ дамжуулагдаха

Мүнөөдэр, үдэрэй 12:00 сагта Сагаалганай һайндэртэ зорюулагдаһан концерт-наадан Улаан-Үдэ хотын гол талмайда харуулагдахань. Тэрэниие  АТВ-телесубаг болон Буряад Уласай Соёлой яаман YouTube-каналаар сэхэ дамжуулха.Энэ хэмжээндэ Буряадай эгээл эрхим зохёохы бүлгэмүүд, «Байгал», «Забава» театрнууд, эстрадын одод Зорикто Нонна Тогочиевтон, Чингис Раднаев болон бусад хабаадалсаха. Булагат, хори, сартул, эхирит, хонгоодор угсаатанай үбэлэй хубсаһануудай шэнэ үзэмжэ олоной анхаралда дурадхагдаха. Гадна Буряадта ажаһуудаг бага арадуудай хубсаһан мүн лэ харуулагдаха. Эдээнһээ гадна үшөө олон һонин зонтой уулзалганууд болохо.

Һайндэртэ гэртээ байһан зон сэнхир экранаар уласай гол талмай дээрэ боложо байһан үйлэ хэрэг хараха аргатай.

Фото: egov-buryatia.ru