Соёл уралиг 15 feb 2021 610

«Байгал» театрай хүдэлмэрилэгшэдтэ Алексей Цыденов гүрэнэй шагналнуудые барюулаа

Февралиин 14-дэ Ород драмын театрта «Сагаалганай уулзалга» гэһэн һайндэрэй тоглолтын түрүүшын үдэр эмхидхэгдээ

Февралиин 14-дэ Ород драмын театрта «Сагаалганай уулзалга» гэһэн һайндэрэй тоглолтын түрүүшын үдэр эмхидхэгдээ. Заншалта ёһоороо театрай бүхы труппа тайзан дээрэ гаража, олондо һайшаагдаһан номернуудые харуулаа.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тоглолто нээжэ, харагшадые Сагаалганаар амаршалаа.

«Хүндэтэ нютагаархид, Сагаан һарын баяраар! Гараһан жэлдэ һанаһан хэрэг хуу бүтэжэ, үнгэрһэн жэлдэ орходоо, урагшатай байг. Мүнөөдэр манай омогорохол болохо «Байгал» театрта эндэ сугларһанай түлөө баяраа мэдүүлнэб», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Тиигэжэ Ородой Холбоото Уласай соёлой сайд Любимова Ольга Борисовнагай баярай бэшэг театрай режиссёр Аюр Догдановта барюулагдаа. «Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэ Бадмажап Дармаевта олгогдоо. «Буряад Уласай габьяата артист» гэһэн нэрэ зэргэ Бутидэй Дондок Сэрэндэ олгогдоо. «Трудовая доблесть» гэһэн орденой медаляар Буряад Уласай габьяата артистка, театрай жаса хадагалагша Роза Барсукова шагнагдаа.

Пандемиин һүүлээр Ород драмын театрта «Байгал» театрай түрүүшын тоглолтонууд эмхидхэгдэнэ.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман