Соёл уралиг 25 feb 2021 364

​Буряад Уласта «Хуурайм наадан-2021» гэһэн можо хоорондын фестиваль үнгэргэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряад Уласта «Хуурайм наадан-2021» гэһэн можо хоорондын фестиваль үнгэргэгдэхэ. Буряад Уласай, Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд зохёохы гурбан мүрысөөндэ хабаадаха: арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадагшад, буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ гүйсэдхэхэ бүтээлнүүдые зохёогшод, буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдые дархалагшад. Энэ фестивальда Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай заншалта Сангха болон олониитын ажал ябуулагша Виндарья Доржиева гол шангуудые бэлдэдэг заншалтай. Сууха-хуур болон суур дээрэ эрхим наадагшад 50-50 мянган түхэригэй шанда хүртэхэ.

Хүгжэмэй тусхай мэргэжэлгүй хүнүүд заншалта ёһоороо мүрысөөндэ оролсохо аргатай байһаниинь фестивалиин онсо шэнжэ болоно гээд тэмдэглэлтэй. Мүрысөөнэй дүримүүдэй ёһоор, хабаадагшад зургаан номинацида хаба шадалаа туршаха, тэрэ тоодо, сууха-хуур болон суур гэһэн буряадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадан. Сууха хуур хада буряад арадай хүгжэмэй үндэһэн зэмсэг болоно. Хүгжэмэй энэ зэмсэг бүтээхэ, тэрээн дээрэ наадаха ёһо Виндарья Доржиевагай, монгол хүгжэмшэд Гуянгийн Бадмацэрэнэй, Баттувшинай болон хүгжэмэй зэмсэгүүдые дархалдаг Очиржап Жамбаловай, Баир Бодиевай оролдолгоор һэргээгдээ.

Хүгжэм найруулагшадай мүрысөөн хадаа фестивалиин шухала мүрысөөнүүдэй нэгэн болоно. Юундэб гэхэдэ, тэрэнэй ашаар, үхибүүдэй болон эдиршүүлэй гүйсэдхэхэ репертуар байгуулагдана. Сууха-хуур, хуур, морин-хуур, ямаан-хуур, хучир, лимба, суур, бүрээ, эбэр-бүрээ гэһэн буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ гүйсэдхэхэ хүгжэмэй бүтээлнүүд мүрысөөндэ хүлеэгдэнэ.   

Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдые дархалдаг уран гартан 2019-2020 онуудта хэгдэһэн бүтээлнүүдээ мүрысөөндэ дурадхаха.

«Хуурайм наадан-2021» гэһэн наадан онлайн-аргаар эмхидхэгдэхэ. Мүрысөөндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ мартын 11 болотор оруулагдаха. Мүрысөөн тухай тоорхой мэдээсэл эндэ харагты.

«Хуурайм наадан» гэһэн фестиваль анха түрүүшынхиеэ 2009 ондо үнгэргэгдөө. 2011 онһоо фестиваль-мүрысөөн гээд үнгэргэгдэдэг болоо. 2017 ондо түрүүшынхиеэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдые бүтээдэг дархашуул, мэргэжэнги хүгжэм найруулагшад болон хүгжэмдэ дуратайшуул хэмжээ ябуулгада оролсоо. Энэл жэлдэ Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай заншалта Сангха сууха-хуур дээрэ эрхим наадагшада 50 мянган түхэригэй шан байгуулһан юм.  

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман