Соёл уралиг 2 mar 2021 517

«Байгал» театрай «Сагаалганай уулзалга» - Эрхүү хотодо

Жэлэй туршада гастрольда ябангүй байһанаа, хүршэ можодо «Сагаалганай уулзалга» гэһэн тоглолто Сагаан һарын үдэрнүүдтэ «Байгал» театр харуулха

Мартын 4-дэ Эрхүү хотын Загурскиин нэрэмжэтэ Хүгжэмэй театрта «Байгал» театрай тоглолто үнгэрхэ

Жэлэй туршада гастрольда ябангүй байһанаа, хүршэ можодо «Сагаалганай уулзалга» гэһэн тоглолто Сагаан һарын үдэрнүүдтэ «Байгал» театр харуулха. Хатаршад, Буряад Уласай Үндэһэтэнэй оркестр болон дуушад энэ үдэшэ шэмэглэхэ. Харагшад энэ тоглолто үнинэй хүлеэжэ, биледүүд үни хада худалдагданхай. Хизаарлаһан хэмжээнүүдэй ёһоор театр соо нэгэ доро багтаха зоной оройдоол 50 хубинь тоглолтодо орохо.

- Хүршэ Эрхүү можын ажаһуугшадта манай зүжэгшэд Сагаан һарын мэндэ хүргэхэ аргатай болоһондонь баяртай байнабди. Удаан сагай пандемиин һүүлээр энэ түрүүшын гастрольнууд болоно. Артистнаршье, зүжэгшэдшье уулзалга хүлеэнэ,- гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева хэлэбэ.

Наһанай хизаарлалта 6+

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман