Соёл уралиг 4 mar 2021 610

​«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда «Минии нютаг» гэһэн ном хэблэгдээ

Түрэл хэлэйнэйнгээ хуби заяанда һанаата боложо, буряад хэлэеэ дэлгэрүүлхэ, буряадаар бэшэхэ зониие элирүүлхэ зорилготойгоор «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан үнгэрһэн жэлдэ «Минии нютаг» гэһэн мүрысөө соносхоһон байна.

 Буряадай, Үбэр Байгалай хизаарай болон Эрхүү можын 71 томо, бага һууринуудые магтан түүрээһэн зохёолнууд мүрысөөндэ ороо. Түрэл хэлээрээ тоонтоёо түүрэжэ, зүрхэ сэдьхэл доһолготор бэшэһэн авторнууд сооһоо эрхимүүд элирүүлэгдэжэ, шангуудаар урмашуулагдаа.

Бүхы авторнуудта дурасхаалай бэлэг боложо, мүрысөөндэ ороһон найруулганууд «Минии нютаг» гэһэн ном болгон хэблэгдээ. Эдэ номууд үргэн олон харагшадые һонирхуулха гэжэ мүрысөөнэй эмхидхэгшэд тоолоно. Угсаата арадайнгаа үзэсхэлэн һайхан нютагуудтай танилсуулһан «Минии нютаг» гэһэн ном «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда худалдажа абахаар. Холбоо бариха утаһан 8(3012) 21-50-52.