Соёл уралиг 4 mar 2021 456

​Буряадай «Булжамуур» ансамбль Бүхэроссиин фестивальда түрүүлбэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Арадай хатарай жэшээтэ «Булжамуур» ансамбль Рязань хотодо үнгэрһэн «Чёрный котенок» гэһэн хүүгэдэй хатарай Бүхэроссиин 29-дэхи фестивальда 1-дэхи шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Очноор болон холоһоо эмхидхэгдэһэн мүрысөөндэ 85 коллектив хабаадаа гээд тэмдэглэлтэй. Оренбург, Белгород, Уфа, Рязань, Калининград, Омск, Санкт-Петербург, Тюмень, Смоленск, Кемерово, Екатеринбург хотонуудай болон Башкир, Татарстан, Буряад, Коми уласуудай, Пермскэ, Амурска хизаарнуудай болон Рязаниин можын хатарай бүлгэмүүд хэмжээ ябуулгада оролсоһон байна.

«Арадай стилизованна хатар» гэһэн номинацида «Булжамуур» ансамбль «Хангир янгир хатарая», «На берегу моря» гэһэн хатарнуудые гүйсэдхөө.

- Таанадые амаршалнаб. «Хангир янгир хатарая» гэһэн хатартнай нэрэдээ таарана. Басагадшье гоёр хатараа. «На берегу моря» гэһэн хатартнай баһал һайхан. Арадай хатарай алдар соло үргэжэ ябахатнай болтогой! – гэжэ ансамбльда видеохандалгаар жюриин түрүүлэгшэ, Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Юрий Деревягин хэлэбэ.

Баримта
«Булжамуур» ансамбль хадаа улас дотор эгээл түрүүн хадаа «Ородой Холбоото Уласай арадай зохёохы габьяата коллектив» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн. Буряад болон Ородой Холбоото Улас дотор хүүгэдэй хатар хүгжөөлгэдэ горитой хубитаяа оруулһан Людмила Овчинникова «Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ», «Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэй, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай «Душа России» гэһэн шанда хүртэһэн юм.

Арадай хатарай жэшээтэ «Булжамуур» ансамбль бүхэроссиин болон уласхоорондын хатарай мүрысөөнүүдтэ нэгэтэ бэшэ амжалта туйлаһан. 2019 ондо тус ансамбль байгуулагдаһаар 35 жэлэйнгээ ойн баяраа угтаа.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман