Соёл уралиг 22 mar 2021 374

Номой сангай байшан һэльбэн шэнэлэгдэхэнь

Эдэ үдэрнүүдтэ Захааминай түбэй номой сангай байшан һэльбэн шэнэлэгдэжэ эхилхэнь. Тиимэһээ аймагай түб Закаменск хотодо гурбан дабхартай гэртэ номой сан байһанаа, тэрэниие ондоо газарта нүүлгэхэ ехэ ажал ябуулагдана.
Мартын 17-до аймагай һуралсалай, соёлой таһагуудай мэргэжэлтэд, юрын зон олон тоото номуудые, эд бараа анхан Зэдын комбинадай гол байшан байһан газарта нүүлгэбэ. Хүн зониие ажалаар хангадаг түб томо ашаанай машина үгэжэ, колледжын оюутад, спортын талаар таһагай мэргэжэлтэд туһа хүргэбэ.
Номой сангай байшан заһабарилга апрель һарада эхилжэ, намар дүүргэгдэхэ болзортой. Энэ үедэ номой сангай мэргэжэлтэд бүхы ажалаа онлайн аргаар ябуулжа байха. Харин номуудые зондо, үхибүүдтэ үгэжэ шадахагүй. 
«Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэһэн тусхай программын ашаар заһабарилгын хүдэлмэринүүд ябуулагдажа, намартаа номой сангай шэнэдхэгдэһэн байшанай нээлгын ёһолол түсэблэгдэнхэй.  Энэ дэмбэрэлтэ үйлэ хэрэг Закаменск хотодо анха түрүүшынхиеэ номой сангай байгуулагдаһаар 75 жэлэй ойдо зорюулагдаха болоно.

Фото: Закамна-инфо