Соёл уралиг 29 mar 2021 277

​Театрай эрхим зүжэгшэд Улаан-Үдэдэ элирүүлэгдээ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман - Александра Андреева

Мартын 27-до театрай уласхоорондын үдэр театрай хүдэлмэрилэгшэдые шагналгын «Браво-2021» гэһэн ёһолол дүрбэдэхиеэ үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулга Буряад драмын театра эмхидхэгдэһэн байна.

Сугларагшадые соёлой сайд Соелма Дагаева амаршалаа.

«Театрай үдэрөөр халуунаар амаршалнаб. Үнгэрһэн жэл харагшадтаяа уулзангүй, гэрһээ гарангүй байха гурим сахин дабабабди, бултанда баяр хүргэнэб», - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева хэлэбэ.

Үнгэрһэн жэлдэ тахал үбшэнһөө боложо, тус хэмжээ ябуулга онлайн-аргаар үнгэрөө. Тиигээшье һаань, шангууд барюулагдаа.

«Байгша ондо бүхы театрнуудай нэгэ тайзан дээрэ сугларһандань баяртайбди», - гэжэ Буряадай театрай ажаябуулагшадай зүблэлэй түрүүлэгшэ Дмитрий Панков хэлэбэ.

2020 оной дүнгүүдээр юһэн номинацида эрхимүүд элирүүлэгдээ:

«Эрэ хүнэй эрхим роль» гэһэн номинацида Буряад драмын театрай «Амиды бусаһанайш түлөө» гэһэн зүжэгтэ Бамбаадайе наадаһан Баир Бадмаев шалгараа.

«Эхэнэрэй эрхим роль» гэһэн номинацида Буряад драмын театрай «Амиды бусаһанайш түлөө» гэһэн зүжэгтэ Долсоной роль гүйсэдхэһэн Надежда Мунконова түрүүлээ.

«Оперын эрхим парти» номинацида Буряадай оперо болон баледэй театрай «Князь Игорь» зүжэгтэ «Князь Владимир Галицкий» гэһэн партиин түлөө Александр Хандажапов шагнагдаа.

«Баледэй эрхим парти» номинацида Буряадай оперо болон баледэй театрай «Тысяча и одна ночь» гэһэн зүжэгтэ «Шахриярай» партиин түлөө Артемий Плюснин шалгараа.

«Лучшая мужская роль второго плана» гэһэн номинацида Ород драмын театрай «Онегин» гэһэн зүжэгтэ Онегинэй дүрэ гүйсэдхэһэн Аюр Доржиев урмашуулагдаа.

«Лучшая женская роль второго плана» гэһэн номинацида Ород драмын театрай «Шведская семья» профессора Густафа» гэһэн зүжэгтэ Ребекиин рольдо наадаһан Аннета Овчинниковада шан барюулагдаа.

«Эрхим сценографи» номинацида Ород драмын театрай «Добывайки» гэһэн зүжэгэй түлөө Сергей Левицкий шагнагдаа.

«Режиссёрой эрхим ажал» номинацида Залуушуулай уран һайханай театрай «Последние свидетели» гэһэн зүжэгэй түлөө Артем Баскаков түрүүлээ.  

«Служитель театра» номинацида Буряадай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай уран һайханай-постановочно таһагые даагша Анджела Бадмаева шагнагдаа.

Тиихэдэ Буряад Уласай театрай ажаябуулагшадай зүблэлэй зүгһөө тусхай шангууд барюулагдаа.

 «За художественную целостность спектакля» гэһэн шан «Волшебная лампа Алладина» зүжэгэй түлөө Буряадай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрта барюулагдаа.

«Театр одного актера» гэһэн шанда Буряадай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай «Звездный мальчик» гэһэн моноспектакльда наадаһан  Ольга Шуст хүртөө.

Ородой Холбоото Уласай арадай артистка Лариса Егоровагай шан Буряад драмын театрай Чимит Дондоковто «Дорж» гэһэн моноспектаклиин түлөө олгогдоо.

Заншалта ёһоороо капустнигууд үнгэргэгдөө. Эндэ театр бүхэн шог ёгто зураглалнуудые харуулаа. Харагшадай һанал хуряалгаар эрхим театр элирүүлэгдээ. Эндэ Буряад драмын театр эрхимлээ. 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман - Александра Андреева