Соёл уралиг 29 mar 2021 442

​Буряадай ажаһуугшад "Солдатский конверт-2021" гэһэн мүрысөөндэ уригдана

© фото: instagram.com/buryatiaofficial

Буряад Уласай ажаһуугшад  “Солдатский конверт-2021” гэһэн мүрысөөндэ хабаадаха аргатай. Тэдэнэр дайнай үеын дуунуудые дуулажа, буулгабари буулгаха болоно. Тиихэдэ түрэл хэлэн дээрээ дуунуудые гүйсэдхэбэлнь, бүри һайшаалтай. Удаань апрелиин 5 болотор буулгабарияа [email protected] гэһэн сахим хаягаар эльгээхэ хэрэгтэй.

"Солдатский конверт-2021" гэһэн мүрысөөнэй түгэсхэлэй шата майн 4-һөө 6 болотор Ставрополь хотодо үнгэргэгдэхэ юм.

Тодорхой мэдээсэл эндэ абахаар. 

Фото: instagram.com/buryatiaofficial