Соёл уралиг 31 mar 2021 398

​ХII Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловтэ зорюулга-фильм

© фото: instagram.com/ticbaikal/

Мартын хуушаар «Итигэлов. Служение миру» гэжэ фильм олондо харуулагдаба. Шэнэ кино харалгые Буряад Уласай Аяншалгын яаман болон Аяншалгын мэдээсэлэй “Байгал” түб эмхидхээ. Энэ фильм ХII Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловэй гайхамшагта үзэгдэлдэ зорюулагдаа. Танилсуулгые Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловэй Институдай захирал Нина Будаева үнгэргөө.

Энэ Институт Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловэй наһанайнь шухала шатануудые, шажан мүргэлэй болон гүрэн түрын талаар ябуулгануудые, арад зоной ажабайдалда нүлөөлһэн ажал хэрэгынь, гүн ухаанай, эмнэлгын талаар ажалнуудынь шэнжэлгэнүүдые хэнэ, тайлбарилна. Архивай материалнууд, нютагайнь зонтой хөөрэлдөөнүүд, видео-фотодокументнүүд, сонин сэдхүүлнүүдтэхи толилолгонууд, мүргэлшэдэй һанамжанууд суглуулагдана.

Үнгэрһэн 18 жэл соо Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловтэ зорюулагдаһан эрдэм шэнжэлэлгын 10 эрдэмэй хуралдаан үнгэргэгдөө, 30 гаран үзэмжэ дэлгэгдээ, баримтата хэдэн фильм буулгагдаа, номууд хэблэгдээ, хүгжэмтэ бүжэг-балет зохёогдоно. Институт «Путь сострадания - Путь к Свободе» гэһэн түсэлөөрөө ажалаа ябуулһаар, Этигэлэй Хамбын мүнхэ дурасхаалайнь заншалта хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр. Энэл түсэлөөр баримтата «Феномен» фильм буулгагдаа юм.

2021 ондо Этигэлэй хамбын уншалганууд зургаадахияа үнгэргэгдэхэ. Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловэй Институт тухай тодорхойгоор http://etegelov.ru/ сайтда уншаарайт.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: instagram.com/ticbaikal/