Соёл уралиг 6 apr 2021 805

​«Новая звезда» гэһэн федеральна дамжуулгада Бадма-Ханда Аюшеева Буряадаа түлөөлхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряадай арадай артистка Бадма-Ханда Аюшеева «Звезда» телесубагай «Новая Звезда» (16+) гэһэн дамжуулгада хабаадаха гэжэ үнгэрһэн намар мэдээжэ болоо һэн. Энэ дамжуулгын шэнэ хаһа апрелиин 17-до эхилхэ.

- Буряад Улас хадаа олон жэлэй түүхэтэй. Манай тэндэ хүндэмүүшэ зантай хүнүүд ажаһуудаг. Алдар суута Байгал далайтайбди. Арад зонтоёо танилсуулха гэжэ дуулаха хүсэлтэйб. Мэндэеэ хүргэхэеэ, элүүр мэндыетнай мэдэхэеэ хурдан хүлтэй хүлэг мори унажа ерээб гэжэ энэ дуунда хэлэгдэнэ, - гэжэ танилсуулһан буулгабарида Бадма-Ханда Аюшеева тодорхойлбо.

«Новая звезда» гэһэн дамжуулгын эмхидхэгшэдэй тэмдэглэһээр, энэ дамжуулга гүрэнэймнай 85 можо нютаг нэгэдүүлһэн хүгжэмэй түрүүшын мүрысөөн болоно. Энэ дамжуулгада хоёр лэ илагшад элирүүлэгдэхэ: мэдээжэ экспертнүүд болон Росси гүрэнэй ажаһуугшад тэдэниие шэлэхэ.

Бадма-Ханда Аюшеева хадаа Нью-Йоркын Карнеги-Холл талмайда  дуулахаа уригдаһан Буряадай ори ганса дуушан болоно гэжэ энэ түсэлэй Instagram хуудаһанда хэлэгдэнэ. Бэлигтэй дуушан өөрөө Максим Фадеев болон Григорий Лепстэй хамта дуулаха хүсэлтэй.

«Звезда» телесубагай дуушадай мүрысөөндэ Сэсэг Аюшеева болон Тимур Болотов,  Дулма Сунрапова гэгшэд хабаадаа һэн гээд һануулнабди.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман