Соёл уралиг 7 apr 2021 457

​Буряад Уласай ветеринариин албан 2020 оной дүнгүүдые согсолбо

Буряад Уласай ветеринариин албан 2020 оной дүнгүүдые согсолбо. Нёдондо хумхаа үбшэн, гахайн африканска тахал дэлгэрэн алдаа. Гэбэшье малай эмшэдэй оролдолгоор халдабарита нэгэшье үбшэн hүжэрөөгүй. Ветеринарна албанай дүн согсолгын зүблөөндэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев хабаадалсажа, хэжэ байhан ажал хэрэгыень үндэрөөр сэгнээ.

Буряадай эпизоотическа байдал уласай эгээл шухала зорилго болоно. Тусхай ажал ябуулагдажа, гэрэй амитадай халдабарита үбшэнгүүдэй дэлгэрэлгые тогтоохо арга олгогдоно. Малай тоогүй олон элдэб үбшэнгүүдые эхин шатадань эрдэмэй-шэнжэлэлгын ветеринарна уласай лабораториин мэргэжэлтэд элирүүлнэ. Тус эмхи зургаанай захирал Ольга Зверевагай хэлэhээр, 2020 ондо улас дотор хумхаа үбшэнэй талаар байдал хэсүүхэн байгаа. Гол түлэб энэнь ан амитадай дунда бүридхэгдэнэ. Тодорхойлбол, үнэгэд үбдэнэ, хоёрдохёор, бодо малда лептоспироз үзэгдэнэ, хаа-яа лейкоз бүридхэгдэнэ. Ветеринарна албанай бүхы ушарнуудаар үбшэнгүүдые элирүүлhэнэй удаа hэргылэмжын хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэнэ. Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо-хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареевэй hанамжаар, ветеринарна лаборатори мүнөө үеын бүхы эрилтэнүүдтэ таарана. Тиигэбэшье техническэ хангалтын талаар шэнэлэлгэ хэрэгтэй.

Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Галсан Дареевэй хэлэһээр, «Манай Буряад Уласай ветеринарна албан гэмгүй хүдэлнэ, малай эмшэд амитанай элүүрые хамгаалгада бэлэн байна гээшэ ааб даа. Малай элдэб үбшэнгүүдые элирүүлжэ, аргалха ажал ветеринариин албан шанга харана. Энэ албанда ажалладаг хүдөө нютагуудай мэргэжэлтэдые техническэ болон салин хүлһэнэй талаар дэмжэхэ хэрэгтэй”, – гээд, сайд тэмдэглээ. Хэлэлтэйнь гэхэдэ, һүүлэй хэдэн жэлэй туршада малай эмшэдэй ажалые бүри шанга болгохын талаар мүнгэн туһаламжа уласай бюджедтэ олгогдоно. Тиигэжэ тусхай техникэ, автомашинанууд, амитадай һэенүүдые шатааха тусхай хэрэгсэл худалдан абтагдаа.

Хотын ветеринарна станцида гол түлэб нохой болон миисгэйнүүдтэ туhаламжа үзүүлэгдэнэ. Жэлэй туршада 600 гаран операци хэгдэдэг. Энэ хабартаа Улаан-Үдэдэ гастрольдо байhан циркын hармагшанииешье аргалжа шадаа. Ветеринарнуудта энэ хэрэгтэй мэргэжэл шэлэжэ абаhан оюутад ехэ туhа хүргэдэг. Гэхэ зуура, элдэб бэрхэшээлнүүдшье үзэгдөө ааб даа.

Энээнhээ гадна уласай аймагуудаар мэргэжэлтэдэй дуталдал үзэгдэhэн зандаа. Энээн тухай ветеринарна управлениин дүн гаргалгын суглаан дээрэ хэлэгдээ. Жэшээлхэдэ, Хориин аймагай 16 сомоной нэгэндэнь лэ ветеринар хүдэлнэ, бусад нютагууд руу түргэн туhаламжын бүлэгүүд ээлжээлэн ошоно. Гэхэтэй хамта, хуули ёhонуудта байhан дутуу дунданууд мүн лэ ветеринарна албанай аша үрэтэй ажалда hаад ушаруулна.

Залуушуул хүдөө нютаг ошохо дурагүй. Ушарынь мэдээжэ - салин бага, түбхинэхэ гэр байра үгы ушарнууд олон. “Мүнөө ветеринарнуудай дунда наһан гэхэдэ, 50-һаа дээшэ. Хэдэн жэлэй үнгэрхэдэ, эдэ зоной наһанайнгаа амаралтада гарахадань, хэн хүдэлхэб? Энэ асуудал ехэ бэрхэтэй. Яагаад залуушуулые хүдөө нютаг һамбаашалжа урихаб?” - гэжэ Буряад Уласай ветеринариин управлениин дарга Эрдэм Сангадиев һанаата болоно. Энэ талаар шиидхэгдээгүй асуудалнууд олон. Арадай Хуралай депутадуудтай харилсаа тогтоожо, хамтын ажал эдэбхитэйгээр ябуулха хэрэгтэй гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо-хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев онсолоо.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ