Соёл уралиг 20 apr 2021 143

Бүгэдэ буряадуудай үндэһэн соёлой эблэл шэнэ хүтэлбэрилэгшэтэй болоо
Эдэ үдэрнүүдтэ Бүгэдэ буряадуудай үндэһэн соёлой эблэлэй соведэй суглаан зарлагдажа, тэрэнэй президент һунгагдаба.
Ниитын үндэр тушаалда Буряадай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов һунгагдаба. Энэ ушараар Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Вячеслав Балдановичие амаршалжа, ВАРК-ын саашанхи ажал хэрэг ябуулгада, хүгжэлтэдэ дэмжэлгэ үзүүлжэ байха тухайгаа мэдүүлээ.
 ВАРК хадаа буряад арадай ниитын тон шухала эмхи болоно. Yндэһэн ёһо заншалаа, соёл болбосоролоо һэргээхэ, саашань хүгжөөхэ талаар ехэхэн ажал ябуулагдаха болоно. Һүүлэй үедэ заншалта байдалда шэнэ хубилалтанууд оруулагдаха, бусадшье харша ябадалнууд үзэгдэдэг болонхой. Тиимэһээ үндэһэн соёлоо үлээжэ, саашань улам хүгжөөхэ зорилго - тон шухала болонхой. ВАРК-ын шэнэ хүтэлбэрилэгшэ ажалаа һайн ябуулха бэзэ гээд найдагдана.

Фото: пресс-служба главы и правительства РБ