Соёл уралиг 12 may 2021 839

​Хилээмэн

© фото: ок.ru

ЛАКСКА ХЭЛЭН

Хилээмэн              Мирза ДАВЫДОВ

Аулай харгыгаар үбгэн абатай

Аалихан хоюулан ябабабди,

Хилээмэнэй хальһа газарһаа

Хараад гартаа абаба.

Шүдэгүй амандаа хээд,

Үүмэг-үүмэг жажалба.

“Туулмаг соомнай хилээмэн бии,

Тулажа үлдөө һааш”, – гэбэб.

- Үгы, үлдөөгүйб.

Хилээмэн газарта

Хэбтэхэ ёһогүй, - гээ һэн.

Үхибүүн ябааб тиихэдэ,

Үбгэн абаяа ойлгоогүйб.

Ород хэлэндэ Иван Николюкин оршуулаа

Бичи               Булбул ОМАРИЕВА

Бишыхан манай Бичи

Бурууханаа туудаг юм,

Гэр тээшэнь заладаг юм.

Һалашагүй хоёр нүхэд юм.

Ой соо Бичиин төөрихэдэ,

Ошобо буруухан бэдэрхээ,

“Му-у-у!” гээд мөөрэбэ,

Бичи харюусаба: “А-у-у!”

Бэе бэеэ абардаг

Бэрхэл хоёр нүхэд юм.

Марина Ахмедова-Колюбакина оршуулаа

Миисгэй хараасгай хоёр              Ильяс МАГОМЕДОВ

Һарабша доро хараасгай

Уурхайгаа түхеэрбэ,

Һандаахаяа тэрэнииень

Миисгэй зэһэбэ.

“Дээрэ һүрэхэ шадалгүйш,

Дэмы бү һанаарха”, - гээд,

Хараасгай наадалан энеэнэ,

Хулганаагаа барихынь заабарилна.

Ород хэлэндэ Виктор Куллэ оршуулаа

Хурьгадай сэсэг               Патимат РАМАЗАНОВА

Ноб ногоон нугада

Хүб хүхэ сэсэгүүд,

Хурьгад ехэл дуратай

Хурган дахадаг заншалтай.

Тэнгэриин үнгэтэй сэсэгүүдтэ

Хурьгад яахадаа дуратайб,

Харахадань – һайхан гү?

Хоол болгоходонь туһатай гү?

Ород хэлэндэ Ирина Ермакова оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: ок.ru