Соёл уралиг 18 may 2021 2332

«Байгал» театрай хатаршад Бүхэроссиин мүрысөөндэ уласаа түлөөлхэ

Арюна Цыдыпова Владислав Новокрещенных хоёр баледэй хатаршадай болон хатаршадай мүрысөөндэ хабаадаха

Бүхэроссиин мүрысөөн Ярославль хотодо июниин 14-һөө 20 болотор үнгэргэгдэхэ. «Байгал» театрай хатаршад бүхы Росси гүрэнэй хабаадагшадтай «характерный и народно-сценический танец» гэһэн шэглэлдэ мүрысэхэ. Арюна Цыдыпова Владислав Новокрещенных хоёр мүрысөөнэй түрүүшын шата дабажа, хоёрдохи шатада бэлэдхэл хэнэ.

«Манай мэргэжэлээр мүрысөөн дүрбэн жэлэй нэгэ дахин үнгэргэгдэдэг юм. Мүнөө залуу хатаршадай арга боломжыень харуулжа, тэдэнэй мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ арга олгогдоно», - гэжэ «Байгал» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Жалсанов хэлэбэ.

Хатарай мүрысөөн гурбан шатада үнгэрхэ. Тиихэдэ хатаршад мүрысөөндэ оролсохоһоо гадна, соёлой программа хараха аргатай. И. Моисеевэй нэрэмжэтэ ансамблиин, М. Пятницкиин нэрэмжэтэ хоорой тоглолтонууд үнгэрхэ, зохёохы лабораторинууд, хатарай мастер-классууд, Ородой Холбоото Уласай артистнар Александр Тихонов, Андрей Петров, Елена Щербаковатай уулзалганууд эмхидхэгдэхэ. 

Баримта
Баледэй хатаршадай болон хатаршадай бүхэроссиин мүрысөөн Ородой Холбоото Уласай соёлой яаман болон Росконцерт эмхидхэдэг. Залуу, бэлигтэй хатаршадые элирүүлжэ, тэдэнэй мэргэжэл дээшэлүүлхэ зорилго тус мүрысөөн бэелүүлдэг. Мүрысөөнэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ мүнөө үеын баледэй хатарай мэдээжэ ажаябуулагша Юрий Григорович юм. Мэдээжэ хатаршад, багшанар, зүжэгшэд, коллективүүд болон театрнуудай хүтэлбэрилэгшэд, хатарай ажаябуулагшад жюриин гэшүүд болодог юм.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман