Соёл уралиг 24 may 2021 407

​​ ​«Ёохорой һүни» гэһэн наадан Буряад Уласта онлайн аргаар үнгэрхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

 Байгша ондо олондо һайхашаагдаһан  «Ёохорой һүни» гэһэн наадан онлайн аргаар үнгэрхэ юм. Ёохор хатаржа байһан буулгабаринуудые июниин 20 болотор эмхидхэлэй хороондо эльгээхэ хэрэгтэй.  

Бүхы дэлхэйдэ тараһан тахал үбшэнһөө боложо, хэмжээ ябуулга хубилгагдаа гэжэ ойлгосотой. Шэнэ маягаар үнгэрхэ нааданда дэлхэйн алишье буланда ажаһуудаг зон хабаадаха аргатай. Байгша оной хэмжээ ябуулгада ямаршье хизааралтагүйгөөр хүнүүд оролсохо аргатай.

«Энээнһээ урид хэмжээ ябуулгада арадай коллективүүд оролсодог һаа, мүнөө гэр бүлөөрөө гү, али суг хүдэлдэг нүхэдөөрөө ёохор хатаржа болоно. Хари гүрэнүүдтэ болон Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта Буряадһаа гарбалтай олон зон ажаһуудаг, тэдэниие хабаадалсаха гэжэ хүлеэнэбди», - гэжэ фестивалиин хүтэлбэрилэгшэ Аюр Догданов хэлэбэ.

Онлайн мүрысөөнэй дүнгүүдээр жюриин гэшүүд гурбан илагшадые элирүүлхэ, арадай һанал хуряалгаар харагшадай һайшаалда хүртэгшэ мэдэгдэхэ. Шангай жаса 200 мянган түхэриг болоно. Июниин 26-да «Байгал» театрай сайтда дүнгүүд толилогдохо юм.

Нааданай дүримүүдтэй «Байгал» театрай сайтда https://theatre-baikal.ru/performances/noch-yoxora.html гэһэн хаягаар танилсажа болоно. Һонирхоһон асуудалнуудаар 21-23-99 утаһаар хонходохоор.

Наһанай хизаарлалта 0+  

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман