Соёл уралиг 25 may 2021 576

Үнгын голой буряадууд тухай Улаан-Үдэдэ хөөрэхэ

Байгша оной майн 28-да Улаан-Үдэдэ Александр Андреевэй «Унгинские буряты на рубеже XIX — XX вв.» гэһэн номтой танилсалга Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда үнгэргэгдэхэ. Шэнэ номһоо гадуур хэмжээ ябуулгада «Буряад Үнэн» сониндо хэблэгдэһэн Александр Махачкеевэй материалнууд болон Анатолий Лехатиновай «Малая Родина» гэһэн ном олоной һонорто дурадхагдаха.

Май һарада Новонукутский һууринда Анатолий Андреевэй шэнэ номтой танилсалга үнгэрөө. Уншагшад минии ажалаар ехэтэ һонирхохо гэжэ хүлеэгээгүйб гэжэ автор тэмдэглээ һэн.

Шэнэ номтой танилсалга Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой сан, «Буряад Үнэн» Хэблэлэй байшан болон «Приангарье» гэһэн Эрхүүһээ гарбалтай нютаг зоной эблэл эмхидхэнэ. 

Фото: Николай Сахидаков