Соёл уралиг 29 may 2021 835

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: дэмбэрэлтэй замтай Дымпилович

Дэмбэрэлтэй замтай Дымпилович

Уулзаһан хүндээ зохёохы нүлөө үзүүлдэг, һайн шэнжэтэй зон байдаг.

Нэгэтэ би “Уулзуур” гэһэн шүлэгүүдэйнгээ номдо зурагуудые зуруулхаяа “Буряад үнэн”, “Правда Бурятии” сонинуудай уран зурааша - ретушероор наһаараа хүдэлһэн Д.Д.Гармаевта ошожо ябабаб. Доржи Дымпилович хара-сагаанаар графика гоёор бэелүүлдэг байһан юм.

ЛВРЗ-гэй микрорайондо, Лимоновой үйлсөөр һэн хаш, үгэһэн адресаарнь ябажа ябахадам, иимэ мүрнүүд толгойдом мүндэлшэбэ:

Мянган жэлнүүдэй уулзуур дээрэ зогсоноб,

Зуун жэлнүүдэй хилэ дээрэһээ золгоноб,

Һүни, үдэрэй һэлгээн соогуур мүндэлнэб,

Һара, наранай толон соогуур тодорноб...

Алдажархина аа гүб гэжэ яаруултайгаар ябууд дундаа дэбтэрээ гаргажа, һарюу мурюугаар бэшэбэб.

Оршолон ехэ юртэмсэ соогоо

Обёормоор бэшэ тооһониинь мэтэб,

Ордон хэрэмэй тулгашье мэтэб,

Олдохоор шухаг түбишье мэтэб...

Угайдхадаа, дэбтэрни дууһажа байһан, хайша яашань эрьюулжэ байжа хээлэнэб.

Үльгэр домогойнь Шамбала хаанаб?

Үржэн Хандын орониинь хаанаб?

Будалын ороной гуламтань хаанаб?

Нара Хажадай үзэсхэлэн хаанаб?

Оройдоол агшан зуура соо бэшээд абажархибаб. Доржи Дымпиловичтэйгээ уулзажа, номой ямар бүлэгтэ, хаанань ямар зураг хэрэгтэйб гэлсээд, тараа һэн хабди. Бүтээжэ үгөө һэн.

“Буряад үнэн”-“Дүхэриг” сониндо Мухар-Шэбэрһээ манда хүдэлдэг байһан Даша-Дэлэг Гармаев сонин соо уншаад хэлэһэн юм: “Галя, ондоо юушье бэшээгүй һааш, хамаагүй. Энэ шүлэгшни оройн залаа шүлэг”.

“Буряад үнэн”-“Дүхэриг” соо Доржи Дымпиловичэй дурсалгануудые толилуулбаб. Тиихэдэ “Дүхэриг” соо ород текстнүүдые үгэдэг байгаабди. Эдээнээ иигээд орхингүй, ном болгохо хэрэгтэй гэлсэбэбди. Иигэжэ “Судьбы цветное полотно» номоо бүридхэжэ эхилээ бэлэй. Гадар дээрэнь өөрөө өөрыгөө ногообтор үнгэтэй айхабтар баян тэрлигтэй, буряад ёһорхуу малгайтайгаар зураа һэн.

...Доржи Дымпиловичтэ ошоһон замни заяа дэмбэрэлтэйл байһан юм.

Сагаа тоолоһоор, зайгаа хэмжэһээр,

Сахариг улаан нарандаа шүтэһөөр,

Сая жэлэй толо шэнгээһэн

Һаруул шарайтай һарадаа зальбарһаар

Гурбадахи мянган жэлээ угтанаб,

Гуурһанай шэдеэр магтаал үргэнэб!

Наһанайм гол шүлэг иигэжэ нара хараа һэм шуу.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​