Соёл уралиг 31 may 2021 152

​Дэлхэйн дуушад буряадаар дуулаха

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Байгша оной июлиин 20-23-ай үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ «Золотой голос Байкала» гэһэн уласхоорондын фестиваль үнгэргэгдэхэ.

Франци, Камерун, Казахстан, Энэдхэг, Итали болон Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай түлөөлэгшэд 1 000 000 түхэригэй шанда хүртэхын түлөө тэмсэхэ. Этно маягаар дууладаг уран бэлигтэн мүрысөөнэй нэгэдэхи шатада өөһэдынгөө репертуарһаа дуунуудые гүйсэдхэхэ. Хоёрдохи шатада тэдэнэр Буряадай Үндэһэтэнэй оркестрэй хүгжэм доро буряад дуунуудые хангюурдаха юм. Удаань тэдэнэр «Байгал» театрай дуушадтай дуэт боложо, буряад дуу зэдэлүүлхэ.

«Пандеми хубилалтануудые оруулаа гэжэ ойлгосотой. Олон гүрэнэй түлөөлэгшэд хэмжээ ябуулгада хабаадаха тухай мэдүүлжэ, мүнөө ерэжэ шадахагүй», - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева хэлэбэ.

Фестивалиин нээлгын баяр ёһолол июлиин 20-до эмхидхэгдэхэ. Үглөөдэрынь тэдэнэр мүрысөөнэй нэгэдэхи шатада хабаадажа, июлиин 22-то Буряадай дуушадтай дуулаха юм. Июлиин 23-да гала-концерт эмхидхэгдэжэ, илагшад мэдэгдэхэ.

Тус хэмжээ ябуулга Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдана гээд тэмдэглэлтэй.

Наһанай хизаарлалта 6+

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман