Соёл уралиг 1 jun 2021 96

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: еврейһээ дутуугүй

Ц.Ц.Чойроповой хөөрөөнһөө:

- Сомоной соведэй дарга В.Ц.Баторов Алла һууринда ээлжээтэ субботник эмхидхэбэ. Модо һуулгаха газар малтаха сагай болоходо, хойто зүгэй электрическэ сетьнүүдэй филиалай дарга Посельский иигэжэ мэдүүлбэ: “Би еврей, гэрэлтэ һайндэр Пасхын урда газар малтаха аргагүйб”.

Ямаршье еврейһээ дутуугүй, түргэн бодолтой Владимир Цыдыпович тэрэ зуураа хэлэбэ: «Зай, тиимэ болог. Орондонь нэгэ ящик архи асара».

Арсахын аргагүйгөөр, абааштайгаар хэлэгдэһэн байгаа юм. Посельский улаан “Москвичтаа” һуужа, нэгэ ящик «Старка» асарба. Тэрэ гэһэнһээ хойшо субботнигуудай үедэ нютагаархид Посельскидэ дүтэшэг байхые оролдодог болоо һэн гэлсэдэг.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​