Соёл уралиг 15 jun 2021 1282

 «Байгал» театр буряад дуунуудта 21 клип буулгаа

Эдэ дуунуудые «Золотой голос Байкала» гэһэн уласхоорондын фестивальда хари гүрэнүүдэй болон Ородой можо нютагуудай түлөөлэгшэд дуулаха

«Байгал» театр харагшадаа гайхуулһаар. Энэшье удаа тэдэнэр 21 дуряад дуунда клип буулгажа, ютуб каналдаа толилоо. Видеобуулгабаринуудта театрай дуушад болон Буряадай үндэһэтэнэй оркестр хабаадалсаа. «Уужам Буряад», «Алтаргана», «Яахаш хүн биб», «Сэлэнгэ», «Бэе бэеэ гамная», «Адуушанай дуун» - эдэ болон бусад дуунуудта буулгагдаһан клипүүд ­«Золотой голос Байкала» гэһэн уласхоорондын фестивальда хабаадгшадта туһатай байха гэжэ хараалагдана.

«Хабаадагшадай юун тухай дуулажа байһанаа ойлгохын тула, оршуулга хэгдэжэ, тайлбари хэгдээ. Буряадай ажаһуугшадшье эдэ дуунуудтай бүри һайнаар танилсаха аргатай», - гэжэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэд хэлэбэ.

https://www.youtube.com/watch?v=SCSqoUCr8Lg&list=PLhGvbbYJbRHLcuNusQPfudh2LWMqRRYP2 гэһэн хаягаар орожо, эдэ буулагабаринуудтай танилсахаар.

Үнгэрһэн долоон хоногто Буряад Уласай соёлой яаман болон «Байгал» театра фестивальда хабаадагшадые элирүүлһэн байна.

Наһанай хизаарлалта 6+

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман