Соёл уралиг 28 jun 2021 501

​Усть-Ордын Буряадай тойрогто һайн дуратанай театр байгуулагдана

© фото: Орда-инфо

Усть-Ордын Буряадай тойрогой Алайрай аймагта «Провинциалы» гэһэн арадай театр Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын мүнгэ һомололгын хэмжээндэ байгуулагдана.

Түсэлдэ хабаадагшад Александр Вампиловай зохёохы баялиг дэлгэрүүлхэ талаар ажал ябуулха. 2021 оной намар репетици хэгдэжэ эхилхэ. 2022 оной август һарада зүжэг табигдаха юм.

«Грантын дэмжэлгэгүйгөөр түсэл бэелүүлхэээр бэлэн байгаабди. Тиигээшье һаа, грантда хүртэхэ талаар мүрысөөндэ хабаадаха гэжэ шиидээбди. Нютагаймнай зон бидэниие дэмжээ, тэдэнэй ашаар мүнгэн һомололгодо хүртөөбди гэхэдэ, алдуу болохогүй», - гэжэ түсэлэй хүтэлбэрилэгшэ Оксана Мохосоева хэлэбэ. 

Фото: Орда-инфо