Соёл уралиг 29 jun 2021 470

Түрэ хуримай заншалнуудай фестивальда Буряадай Кабанскын аймагай ансамбль түрүүлээ

«Свадебный хоровод» гэһэн фестиваль Крымдэ үнгэрөө

Крымэй Судак хотодо түрэ хуримуудай заншалнуудай «Свадебный хоровод» гэһэн фестиваль үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулгада Буряадай Кабанскын аймагай Корсаково нютагай «Худара» гэһэн фольклорно ансабль хабаадажа, лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тэдэнэр «Худара зоной заhал табилга» гэһэн ёһо заншал харуулаа. Ансамблиин уран хүтэлбэрилэгшэнь Мария Петровна Карпова юм.

Тус фестиваль Крымэй арадай уран бүтээлэй түб соёлой яманай дэмжэлгээр үнгэргөө.

Байгалай-худара буряадууд нютаг хэлэеэ, шажан мүргэлөө, урдынай дуунуудаа, ёһо заншалаа хадагалжа шадаа. Мүнөө Корсаково нютагты Хударын талын арбан обогтон ажаһуудаг: Хайтал, Сэгээнэд, Хэнгэлдэр, Абзай, Ехэ Шоно, Хамнай, Бага Шоно-Яртха, Бааха Абзай, Балтай, Дархашуул.

«Худара» ансамбль Буряад Уласай соёлой яаманда, уласай уран бүтээлэй түбтэ, Кабанскын аймагай захиргаанда баяр хүргэнэ.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман