Соёл уралиг 16 jul 2021 343

​Буряад хэлэнэй семинар

Тойрогой захиргаанай үндэhэн хэлэнэй таhаг нэмэлтэ hуралсалай түбэй багшанартай хамта регион хоорондын онлайнсеминарта хабаадаба.

Таhагай зүбшэлэгшэ Саржина Матаповагай хэлэhээр, сэсэрлигүүдэй үхибүүдэй олон хэлэнүүдэй байдалда түрэл буряад хэлэеэ ойлгожо абаха дүнгүүд зүбшэн хэлсэгдэбэ. Эндэ Буряад Уласай Хэжэнгын, Баргажанай, Зэдын, Захааминай, Бэшүүрэй аймагуудай хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй багшанар, хүмүүжүүлэгшэд дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа. Буряад хэлэ багашуулда hайнаар ойлгуулхын тула гэр бүлын нүлөө шухала. Мүн лэ багша бүхэн элдэб аргануудые хэрэглэжэ, бага үхибүүндэ түрэл үгын баялиг мэдэрүүлнэ.

Семинарые педагогикын эрдэмэй доктор, профессор, Буряад Уласай гэгээрэлэй институдай кафедрые даагша Сономбал Содномов хүтэлбэрилөө.

Мэдээжэ хэлэ бэшэгэй эрдэмтэн, олон hуралсалай номуудай автор Сономбал Цыденович манай тойрогой буряад хэлэнэй багшанартай үни удаан жэлнүүдтэ нягта холбоо барисаатайгаар хүдэлhэн. Эрдэмтэн аша туhатай методикын аргануудые багшанарта дамжуулдаг, ехэ hонирхолтой элидхэлнүүдые хэдэг юм.

Намжилма ЦЫДЕНОВА