Соёл уралиг 30 jul 2021 92

​Олон номуудай автор

Нүхэдэй аймагай түб тосхондо ажаhуудаг судья, олон номуудай автор Галина Исааковна Атутова түрэл арадайнгаа хэлэ, түүхэ, заншал шэнжэлжэ, ехэ хүдэлмэри ябуулдаг. Удха узуурайнгаа эртэ урданай түүхэ бэшэгүүдые шэнжэлхэһээ гадуур ниитын ажаябуулагада эдэбхитэйгээр оролсоно.

 Аймагайнгаа арадай сүүдтэ үни удаан жэлнүүдтэ ажаллахадаа, сүлөө сагай тудахада, уран зохёол бэшэдэг hэн. Илангаяа уг гарбалай, түрэл дайдын түүхэ шэнжэлэлгын ехэ хүдэлмэри ябуулаа. 2010 ондо ород болон буряад хэлэн дээрэ зохёоhон шүлэгүүдэйнь «Пробуждение» гэhэн согсолбори хэблүүлэгдээ. 2017 ондо «Старинные бурятские сказания и предания от Бирху Гаврилова» гэhэн гар бэшэмэл хүдэлмэри хэблэлдэ гаргуулаа.

Харин 2019 ондо Буряадай мэдээжэ этнограф Сергей Балдаевай «Суута үльгэршэн Папа Тушемиловэй зохёохы зам» гэжэ ном бэлдэжэ, шэнээр хэблэлдэ гаргаhан байна. Тэрэ ном дотор Папа Тушемиловэй онтохонууд, түүхэтэ дуунууд, таабаринууд, үреэлнүүд ороо.

“Усть-Ордын үнэн” сонинһоо