Соёл уралиг 7 sep 2021 467

«Байгал» театр ээлжэтэ хаһаяа нээлгын тоглолтодо харагшадаа урина

Буряадаймнай алдар суута «Байгал» театр ээлжээтэ хаһаяа энэ һарын 16-да нээжэ, үнэн харагшадаа баярлуулхань. Мэдээжэ шалтагаанһаа боложо, бүхы тоглолтонуудаа хуряаһан "Байгалайхид" энэ үдэрөө тэсэ ядан хүлеэжэ байна ёһотой. Алтан хүшэгэеэ нээжэ, үнэн харагшадтаяа уулзахадаа, зүжэгшэд заншалта ёһоороо ерэдүйн түсэбүүдтэеэ хубаалдаха, мүн тиихэдэ үнгэрһэн жэлнүүдтэ туйлаһан амжалтанууд тухайгаа хөөрэхэ.

Намарай энэ һайхан хаһада үнгэргэгдэхэ наадан 2 сагай туршада үргэлжэлхэ. Тоглолтын үедэ уян нугархай хатаршад, ирагуу хоолойтой дуушад гаража, талаан бэлигээ үршөөхэ.

Сентябриин 16-17-ой үдэрнүүдтэ Н. Бестужевай нэрэмжэтэ театрай ордон соо, мүн тиихэдэ сентябриин 20, 21, 22, 23-ай үдэрнүүдтэ Буряадай оперо болон баледэй театрта «Байгал» театрайхид харагшадай угтан абаха.

Наһанай хизаарлалта 6+.

  

 

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман