Соёл уралиг 23 sep 2021 128

​«Хүхюу Буряад» гэһэн мүрысөөн Буряад Уласта соносхогдоо

© фото: РЦНТ

Буряад хэлэн дээрэ үнгэргэгдэдэг «Хүхюу Буряад» гэһэн мүрысөөн 2021 ондо хоёр номинацида эмхидхэгдэхэ: шог ёгто видеобуулгабаринуудай «Энеэлдэе!» болон «Хүхюу зугаа» гэһэн шог ёгто зохёолнуудай мүрысөөн.

Эгээл хүхюутэй, энеэдэтэй буулгабаринуудай болон зохёолнуудай авторнуудта 10 мянган түхэригэй шангууд барюулагдаа. Жюриин гэшүүд гурбан зохёолнуудые шэлэхэ. Удань эдэ зохёолнуудаар мэргэжэнги зүжэгшэд, режиссёр болон сценаристнуудай хабаадалгатайгаар шог ёгто буулгабаринууд хэгдэхэ.

- Хүхюу, зугаатайгаар түрэл хэлэеэ шудалха, баяжуулха болохо ха юм. «Хүхюу Буряад» гэһэн мүрысөөндэ хабаадаха дуратайшуулые уринабди, -гэжэ Буряад уласай арадай уран бүтээлэй түбэй мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Буряад хэлэнэй һайндэртэ зорюулагдаһан тоглолтодо илагшадые шагналгын ёһолол үнгэргэгдэхэ. Мүрысөөнэй дүримүүдтэй эндэ танилсахаар. 2021 оной октябриин 18 болотор мэдүүлгэнүүдые оруулха хэрэгтэй.

 

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: РЦНТ