Соёл уралиг 12 oct 2021 187

Буряад Уласта «Ха-ха-Харыш даа» гэһэн шог ёгто буулгабаринуудай фестиваль үнгэргэгдэхэ

«Событие» гэһэн уласай ниигэмэй, соёлой, эдэй засагай хүгжэлтын беэ дааһан худалдаа-найманай бэшэ эмхи, Буряадай КВН хүдэлөөн болон Буряад Уласай Залуушуулай түб «Ха-ха-Харыш даа» гэһэн шог ёгто буулгабаринуудай фестиваль эхилбэ гэжэ соносхобо. Буряад хэлэ дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор тус хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэнэ гээд дуулганабди. Буряад хэлээр шог ёгто видео буулгажа (тэрэнээ оршуулжа, ород хэлэн дээрэ субтитрнуудые хэжэ болоно), шанда хүртэхөөр.

ШАНГАЙ ЖАСА – 120 000 түхэриг.

Тус фестивальда долоотойһоо 17 хүрэтэр болон 17 наһанһаа дээшэ хоёр бүлэгтэ хабаадагшад оролсохо аргатай.

7-тойһоо 17 наһа хүрэтэр хабаадагшадай дунда шангай һууринуудай хубаари:

1-дэхи һуурида – 30 мянган түхэриг

2-дохи һуурида – 20 мянган түхэриг

3-дахи һуурида – 10 мянган түхэриг.

17-һоо дээшэ наһатай хабаадагшадай дунда:

1-дэхи һуурида – 30 мянган түхэриг

2-дохи һуурида – 20 мянган түхэриг

3-дахи һуурида – 10 мянган түхэриг.

Жюриин шиидхэбэреэр шангай һууринуудай мүнгэнэй хубаари хубилжа болохо. Тиигэбэшье шангай жаса бага болгогдохогүй.

Хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл:

- эгээл багань - 15 секундын, эгээл утань 60 секундын туршада харуулагдаха ролик буулгаха хэрэгтэй;

- бүхы буулгабаринуудаа Reels Instagram хуудаһанда 2021 оной октябриин 26 болотор толилхо хэрэгтэй;

- буулгабаринуудтаа #хахахырышта, #квн03 гэһэн хештегүүдые табиха хэрэгтэй;

- Инстаграм хуудаһанда Буряадай КВН-хүдэлөөн @kvn03_uu тэмдэглэхэ шухала;

- ролик харахын тула, хуудаһанайнгаа хаагданхай һаа, тэрэнээ заатагүй нээхэ хэрэгтэй (үгы гэбэл, танай ажал олдохогүй).

Фестивалиин дүнгүүд 2021 оной октябриин 28-да согсологдохо.