Соёл уралиг 19 oct 2021 151

​«Байгал» театр тоглолтодоо биледүүдые бэлэглэнэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

«Намгар» болон Буряадай Үндэhэтэнэй оркестрэй тоглолтодо урилга шүүхэ талаар хэмжээ ябуулга Инстаграм хуудаhанда октябриин 21 болотор үргэлжэлхэ.

«Байгал» театрай Инстаграм хуудаhанда хабсарагшад гараха долоон хоногто түлбэригүйгөөр тоглолтодо орохо аргатай. Эндэ хабаадаха гэбэл, харагшад театрай хуудаhанда хабсаржа, репост хэжэ, мэдээсэлнүүд соо нүхэдөө тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Илагшадые Lizaonair гэhэн тусхай сервис элирүүлхэ. Хэмжээ ябуулгада https://www.instagram.com/p/CVHuZ3gD7e4/ гэhэн хаягаар орожо, хэншье хабаадаха аргатай,

 

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман