Соёл уралиг 25 oct 2021 197

«Байгал» театр бүхы дэлхэйгээр тараһан түрэл, дүтын хүнүүдые нэгэдүүлхэ

«Дуун захяа» гэһэн шэнэ түсэлэй ашаар энэ бэелүүлэгдэхэ

Байгша оной ноябриин 13-да Буряадай оперо болон баледэй театрта уянгата һайхан буряад дуунууд зэдэлжэ, гэр бүлын дүхэригтэ харагшад сугларха. Юундэб гэхэдэ, энэ үдэшэ дэлхэйн алишье буланда ажаһуудаг дүтынгөө зоной амар мэндыень театрта сугларагшад угтан абаха аргатай.

Тоглолто «Утренняя почта» гү, али «Баян талын аялга» гэһэн дамжуулгануудай мяагаар үнгэргэгдэхэ юм.

- Номер бүхэнэй урид харагшад мэндэшэлгэнүүдээрээ андалдаха гэр бүлэнүүдэй, нүхэдэй, түрэл зоной түүхэтэй танилсаха. Амаршалгада хүртэһэн ушар тухай багахан сюжедүүд харуулагдаха, - гэжэ «Байгал» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Жалсанов хэлэбэ.

«Байгал» театрай болон эстрадын дуушад амаршалгануудые дамжуулан, дуунуудые гүйсэдхэхэ. Тэдэнтэй хамта тайзан дээрэ Буряадай Үндэһэтэнэй оркестр гараха.

Түрэлдөө, нүхэдтөө, дүтынгөө зондо мэндэеэ дамжуулха гэбэл, 21-23-99, +7-983-427-24-02 (Viber, What’s App, Telegram мессенджернүүдтэ) гээһн утаһануудаар мэдүүлгэ оруулжа болоно.

«Байгал» театрай кассада биледүүдые худалдан абахаар. «Пушкинская карта» гэһэн программаар билет абажа болохо.

Наһанай хизаарлалта: 6+

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман