Соёл уралиг 23 nov 2021 519

​Уран дархашуулай урилдаан

Буряад Уласай Соёлой яаманай захилаар Арадай уран бэлигэй улас түрын түб «Уран дархан» гэһэн урилдаа үнгэргэнэ.

Арадай уран дархашуулые дэмжэхэ, тэдэнэй урлаһан бүтээлнүүдые олоной һонорто дурадхаха, дээрэ үеһөө дамжан ерэһэн дарханай аргануудые жэнхэни ёһоорнь үлөөхэ гэһэн зорилго эмхидхэгшэд урдаа табина.

Дархашуул урилдаанай түрүүшын шатада хабаадахын түлөө ажалнуудайнгаа дүрэнүүдые, багахан хөөрөөнүүдые дурадхабад. Буряадай 17 аймагай 106 уран гартан урилдаанда оролсохо мэдүүлгэ бариба. Һэеы даража, элдэб бүтээлнүүдые урлаһан, модо шулуу хэрэглэжэ дархалһан ажалнууд, тиихэдэ алта мүнгэнэйшье зүйлнүүд байна. Эдэ ажалнуудай дундаһаа шэлэн абагшад 20 бүтээл урилдаанай саашанхи шатада гаргаба. Буряадтаа, мүн гадууршье мэдээжэ уран гартан энэ урилдаанда хабаадана гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй.

Гартаа дүйтэй бэлигтэйшүүл удаадахи шатадаа эмхидхэгшэдэй үгэһэн даабари дүүргэхэ ёһотой. Һүүлшын 3-дахи шатань уран дархашуулай ажалнуудай харалга дэлгэсээр дүүрэхэ юм байна. Тэрэнь декабриин 1-дэ 15.00 сагта Үндэһэтэнэй музейдэ нээгдэхэ.

«Уран дархан» гэһэн урилдаан саашадаа 2023 он болотор үнгэргэгдэжэ байха гэжэ эмхидхэн байгуулагшад дуулгана.

Автор: Булат БАДМАЕВ