Соёл уралиг 2 dec 2021 1027

Музейдэ - түлөөһэгүйгөөр

Үндэһэтэнэй музей Эрэмдэг бэетэй зоной уласхоорондын үдэртэ зорюулан, «Музей для всех» гэһэн хэмжээ ябуулгын гаршаг доро  түлөөһэгүйгөөр эрэмдэг бэеэтэй зондо үглөөдэр, декабриин 3-да, үүдэеэ сэлинэ.

Үндэһэтэнэй музей Эрэмдэг бэетэй зоной уласхоорондын үдэртэ зорюулан, «Музей для всех» гэһэн хэмжээ ябуулгын гаршаг доро  түлөөһэгүйгөөр эрэмдэг бэеэтэй зондо үглөөдэр, декабриин 3-да, үүдэеэ сэлинэ.

Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейдэ «Уран дархан», « XVIII зуун жэлэй һүүл - XX зуунай эхин сагай Ородой соёл уралиг»,  « Монгол болон Ородой зуун жэл ба мүнхэ байдал уран һайханай һалбарида» гэһэн үзэсхэлэн дурадхагдана.

«Тайгатай, нууртай, тала дайдатай...» гэһэн үзэсхэлэн Байгаалиин музейдэ хараха аргатайт. Харин Матвей Хангаловай нэрэмжэтэ Түүхын музей «Буряад арадай заншалта ажаһуудал», «Үнэн алдарта шажанай гэрэл», «Һэеы гэр» гэһэн харалга дэлгэсэ олоной һонорто дурадхаха.

Ерэһэн айлшад халдабарита үбшэнһөө һэргылхэ тарилга табюулһан тухай гэршэлгэтэй байха ёһотой. Харин 18 наһа гүйсөөдүй хүүгэд миин орохо болоно.

21-44-88 гэһэн утаһаар хонходожо, тодорхой мэдээ абаха аргатайт.  

Фото: Булат Бадмаев