Соёл уралиг 15 dec 2021 710

Ойн баярай үдэшэһөө

Гушан зургаан наһандаа түрэлөө хубилгаһан Дондок Улзытуевай намтар тиимэ олон баримтануудаар баян бэшэ. 1956 ондо Шэбэртэдэ 10-дахи класс дүүргээд, Москва хотын М. Горькиин нэрэмжэтэ литературна институдта opohoн юм. Үшөө оюутан ябахадаа, тэрэ «Арбан табан дуун», хожомынь «Ая ганга» гэһэн үлхөө шүлэг-поэмэеэ дууһажа, Евгений Евтушенкын оршуулгаар «Дружба народов» гэжэ сэдхүүлдэ толилуулхадань, тэрэнь уншагшадай сэдьхэлдэ бүхөөр хадуугдан ороһон юм.

© фото: Билигма Ринчиновагай дурадхаһан гэрэл зураг

Байгша ондо Буряадай элитэ шүлэгшэн Дондог Улзытуевай алтан дэлхэй дээрэ мүндэлһөөр 85 жэл гүйсэбэ. Жэлэй туршада улас дотор, Улаан-Үдэдэ хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдээ. Декабриин 12-то Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театрта Дондог Улзытуевай дурасхаалда зорюулагдаһан дуунай үдэшэ үнгэрөө. «Гуурhанай гурбан нюуса» гэжэ нэрлэгдэһэн үдэшые Россиин арадай артист Дарима Линховоин хүтэлбэрилэн ябуулаа. Филологиин эрдэмэй доктор Людмила Санжибоевна Дампилова Дондог Улзытуевай зохёоһон шүлэгүүд дээрэ тогтожо, эрдэмтын талаһаа хараа бодолнуудаараа хубаалдаһан байна. Дондог Улзытуевые Буряадай Пушкин, Есенин гээд эрдэмтэд, арад зон жэшэдэг юм гэжэ мэдээжэ.

Буряадай оперын дуушад болон Буряад театрай зүжэгшэд хамтаржа, энэ тоглолто бэлдээ гэхэдэ болоно. Сэдьхэл доһолгомо шүлэгүүдые Буряад театрай зүжэгшэд Дарима Сангажапова, Должин Тангатова, Баир Бадмаев, Зоригто Ринчинов гэгшэд уран һайханаар уншаа. Оперын одото дуушад Галина Шойдогбаева, Татьяна Шойдогбаева, Валентина Цыдыпова, Дамба Занданов, Баиржаб Дамбиев, Билигма Ринчинова, Елена Мохосова, Бадма Гомбожапов, Намхайн Мүнхзүл, Саян Цымпилов гэгшэд Дондог Улзытуевай шүлэгүүд дээрэ бэшэгдэһэн “Захяа”, “Дуран тухай”, “Гуниг”, “Бууралхан эжымни”, “Уряал”, “Шог дуун”, “Когда расстает снег в горах”, “Намар”, “Бусахам даа” гэһэн дуунуудые хангюурдажа, зал соо һууһан улад зоной зүрхэ буляажа шадаа. Үнэхөөрөөшье, тэрэ үеын уран зохёолшод, илангаяа Дондог Улзытуев гүн удхатай, холые шэртэһэн мэтэ шүлэгүүдые зохёоһон байдаг. Арадай поэдэй 85 жэлэйнь ойн баярта зорюулагдаһан үдэшэдэ поэдэй нютагаархидынь олоороо суглараа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Билигма Ринчиновагай дурадхаһан гэрэл зураг