Соёл уралиг 18 dec 2021 660

Буряадай бүргэд хүбүүндэ хүшөө табигдаа

Үндэһэтэнэй номой сангай дэргэдэ, элитэ ехэ уран зохёолшон Дашарабдан Батажабайда зорюулагдаһан хүшөө олоной хабаадалгатайгаар нээгдэбэ.

Тэрэнэй наһанай нүхэр Һамасуу Батуевнагай, басаганайнь мүн түрэл гаралайнь олон жэлдэ оролдожо хэһэн ажалайнь дүн одоошье мүнөө гараба. Агууехэ Дашарабдан Батажабайн алтан дэлхэйдэ мүндэлһөөрнь 100 жэлэйнь ойн баярта дашарамдуулан хүшөө табигдаба. Угаа гоёор урлагдаһан энэ хүшөө уран баримал Баир Сундупов бүтээһэн юм.

  • Оройдоол 3 долоон хоногой туршада уралаабди. Хүдэлжэ эхилхэдээ ямар дүрсэ харуулхаб гэһэн асуудал ехэ гараагүй. Юундэб даа минии һанаанда, тэрэ шэрээгэйнгээ саана һуугаад, бэшэжэ байһаараа харагдаа. Тиигээд иигэжэ бүтээгэбдил даа, - гэжэ мэдээжэ уран барималшан Баир Сундупов дуулгана.

 

Дашарабдан Батажабайн наһанайнь нүхэр Һамасуу Батуевнагай бүтээжэ үрдеэгүй хэрэгыень, уран зохёолшын басаган Сэсэгма Батажабай ехээр оролдожо энэ ехэ хэрэг бэелүүлбэ даа.

  • Абадамни зорюулагдаһан энэ хүшөө намда абаһаар һайшаагдаа. Хэдэн жэлэй туршада һанажа ябаһана хэрэгнай мүнөөдэр бүтэбэ. Уран бүтээлшэ Баир Сундуповта ехэ баярые хүргэнэб. Тиихэдэ энэ хэрэгтэ хабаадалсаһан, аша туһа хүргэһэн хүн бүхэндэнь сэдьхэлэй ехэ баяр баясхалан хүргэхэ дуран хүрэнэ, - гэжэ Сэсэгма Батажабай хэлэнэ һэн.

Буряадаймнай бүргэд хүбүүн Дашарабдан Батажабайн хүшөөгэй дэргэдэ, уран үгэдэ хабаатай элдэб хэмжээ ябуулганууд үнгэргэдэжэ байхань дамжаггүй.

Фото: Цыпилма Очирова