Соёл уралиг 11 may 2022 674

Хэнэй нэрэ олгохоб?

Үндэһэтэнэй номой санда хэнэй нэрэ олгохоб гэһэн һунгалта ажаһуугшадай дунда үнгэргэгдэнэ. Анхан энэ номой сан ород арадай мэдээжэ уран зохёолшон Максим Горькиин нэрэ зүүжэ ябаа. Һүүлээрнь миин Буряадай Үндэһэтэнэй номой сан гээд нэрлэгдэдэг болоо һэн.

© фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа
  • -Арад зоной оруулһан олон дурадхалнуудые хараадаа абан, бидэ Соёлой яаманай зүгһөө ажаһуугшадай һанамжа элирүүлһэн нээмэл һунгалта үнгэргэхэ гэһэн шиидхэбэри абаһан байнабди. Буряадай уран зохёолой хүгжэлтэдэ аргагүй ехэ өөрынгөө хубита оруулһан хүнүүд шэлэгдээ. Үшөө тиихэдэ Буряадай түрүүшын президент Леонид Потаповай нэрэ оролсоно. Бүхыдөө эдэбхи ехэтэй ябаһан 10 бэрхэшүүлэй нэрэ шэлэн абалгада хабаадалсана. Харин үшөө тэндэнь хэнэйшье нэрэ олгохогүй, энэ зандань үлөөхэ гэһэн гаршаг байха, - гэжэ Буряадай соёлой сайд Соёлма Дагаева дуулгаба.

Үндэһэтэнэй номой санда Николай Дамдиновай, Намжил Нимбуевай, Дондок Улзытуевай, Даширабдан Батожабайн, Леонид Потаповай болон бусадай нэрэнүүд нээмэл һунгалтада оруулагдаба. Энэ сэдэбээр һонирхоһон нютагаархиднай Үндэһэтэнэй номой сангай сайтда орожо, дуугаа үгэхэ аргатай.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа