Соёл уралиг 19 may 2022 252

Буряадай залуу басаган «Мисс Азия ДВФУ – 2022» болоо


Буряадай залуу басаган «Мисс Азия ДВФУ – 2022» болоо© фото: Буряад уласай спортын яаман

Тунхэнэй аймагай Аршан тосхонhоо гарбалтай Милена Сороковикова "Мисс Aзия ДФВУ - 2022" гэhэн олон улсын  үзэсхэлэнэй болон абьяасай тэмсээнэй гол шангай эзэн болоо. Конкурсын табан жэлэй түүхэдэ Буряад Уласай түлөөлэгшэ түрүүшынхиеэ илажа гараа, - гээд Буряад Уласай спортын, залуушуулай хэрэгэй талаар яаман мэдээсэнэ.

Экономикын болон менеджментын hургуулиин  «Аяншалга» мэргэжэлээр 2-дохи жэлээ hуража байhан Милена мүн "Мисс Талант" гэhэн нэрэдэ хүртэбэ.

II-вице-мисс Азия ДВФУ болон «Мисс Азия.RU» гэhэн нэрэдэ манай Буряад Уласайн түлөөлэгшэ, Улаан-Үдэ хотын Дарья Дарханова хүртөө. Дарья Алас дурнын институдай регионуудай болон уласхоорондын шэнжэлэлэй hургуулиин «Солонгос шудлал» мэргэжэлдэ 3-дахи курсын оюутан юм. 

Тус конкурс эмхидхэгшэдэй нэгэн Буряад оюутадай «Элинсэг» гэhэн байгуулга гээд тэмдэглэлтэй. 

Автор: Бато-Жаргал Логинов

Фото: Буряад уласай спортын яаман