Соёл уралиг 7 jun 2022 1087

Үндэһэн наадамнай - Улаан талмайда

Эхэ ороноймнай зүрхэн болохо Москва хотын Улаан талмай дээрэ «Улаан талмай» гэһэн гаршагтай номой фестиваль июниин 3-6-ай үдэрнүүдтэ боложо үнгэрбэ.

Бүхыдөө 50 гаран можо нютагай 400 гаран хэблэл бүтээлнүүдээ асаржа харуулаа. Хажуугаарнь элдэб гоё концерт-нааданууд, урлалай элдэб харалганууд, һуралсалнууд эмхидхэгдэһэн байна. Мэдээжэ зүжэгшэд, дуушад болон уран зохёолшод - Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Валерий Шейман, Дмитрий Певцов, Наталья Баннова, Ирина Дубцова, Надежда Бабкина - ерэһэн айлшадта һонирхолтой хөөрөөнүүдые дэлгэбэ, уран гоёор шүлэгүүдые хөөрэбэ.

Мүнөө жэл  мэдээжэ уран зохёолшодой тэбхэр ойн баярнууд тэмдэглэгдэнэ. Корней Чуковскиин-140, Марина Цветаевагай-130, Роберт Рождественскиин 90 жэлэй тэбхэр ойн баярнуудые манай арад түмэн тэмдэглэхэ юм.

Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада манай Буряадаймнай түлөөлэгшэд, «Сээр хухалха» федерациин президент Гомбо Зурбаков болон үндэһэн наадануудай талаар мэргэжэлтэн Елена Николаева хоёр амжалтатай хабаадажа ерэбэ.

Буряад арадайнгаа үндэһэн наадан болохо һээр шаалган, тэбэг сохилго, шагай наадан, һур харбалга гээшые Улаан талмай дээрэ харуулаабди. Орос Улас дотор ажаһуугаа арадуудай дунда бидэ, буряадууд, өөрын наадатай, баян түүхэтэй арад гээшэбди гэжэ тэндэхи зондо мэдүүлээбди. Москвагай ажаһуугшад, айлшад ехэтэ һонирхоо. Илангаяа улаан гараараа һээр сохижо хухалхада, тон анхаралтайгаар хараа, - гэжэ Һээр хухалалгаар федерациин юрэнхылэгшэ Гомбо Зурбаков хэлэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Гомбо Зурбаков