Соёл уралиг 9 jun 2022 344

Буряадай цирк эмхидхэн байгуулагшадай нэгэн наһа бараа

Буряадай ба Монголой урлалай габьяата ажал ябуулагша Бямбажавын Борхүү, мэдээжэ дуушан Амархүүгэй абань, хада гэртээ хариба.  

© фото: Байкал Медиа Консалтинг

Энээн тухай мэдээсэл П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ Урлалай колледжын дэргэдэхи циркын һургуули ба М.Х. Жапхандаевай нэрэмжэтэ Буряад Уласай Гүрэнэй цирк дуулгаба.  

Бямбажавын Борхүү Буряад орондо циркын урлал тогтоолсоһон хүн юм. 1996 ондо Монгол оронһоо ерэһэн гурбан багшанарай тоодо циркын артистнуудые бэлдэлсэжэ эхилһэн байна. Өөрөө Москва хотодо М.Н. Румянцевай нэрэмжэтэ Циркын ба эстрадын урлалай гүрэнэй училищи дүүргэжэ, тэмээн дээрэ ба тусхай хабтагайнууд дээрэ акробатика харуулдаг байһан юм. Теэд тэрэ миин артист бэшэ, абьяас түгэлдэр найруулагша байгаа. Тэрэнэй табиһан олон тоглолто, шоу-программанууд арад зондо аргагүй һайшаагдадаг бэлэй.   

12 жэлэй туршада Буряад орондо аргагүй эршэмтэйгээр зохёохы ажал ябуулһанайнгаа дүнгөөр Бямбажавын Борхүү гансашье циркын бэшэ, бүхыдөө Буряадай соёл урлалай хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулһан юм. Засагай газарай харгалзалга доро эмхидхэгдэһэн олон тоото тоглолтонуудые найруулан табидаг, Сагаалганай найрнуудые эмхидхэлсэдэг байгаа. Буряадай циркһээ гадна, «Байгал» театрта олон жэлдэ хүдэлһэн намтартай.    

Фото: Байкал Медиа Консалтинг