Соёл уралиг 15 jun 2022 297

Оюутадай амжалта

Үнгэрэгшэ долоон хоногто Буряадаймнай эхин мэргэжэлэй дунда һургуулинуудай   оюутад «Россиин оюутадай хабар» гэһэн хэмжээ ябуулгада амжалта түгэс хабаадажа ерэбэ. Челябинск хотодо үнгэргэгдэһэн Бүхэроссиин фестивалиин Гала-концертдэ 70-аад можо нютагай 2000 гаран оюутад хабаадахадаа, 1200-һаа дээшэ номернуудые харуулба.

© фото: Булат Бадмаевай дурадхаһан гэрэл зураг

Буряад Уласаа түлөөлжэ,  талаан бэлигтэй 32 залуушуул ошоһон байна. ВСГУТУ-гай колледжын, Хүдөө ажахын академиин болон П.И.Чайковскиин нэрэмжэтэ колледжнуудай оюутад энэ тоодо оролсохо азатай байба.  
Буряайдаймнай залуушуул дуун, хатар, хүгжэмтэ зэмсэг болон “Мода” гэһэн шэглэлээр шадабарияа харуулаа. Харин «Региональна программа» гэһэн номинацида манай оюутад «Амар мэндэ!» гэжэ нэрэтэй тоглолто харуулжа,  II шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Гадна оюутад 3 шэглэлээр  тусхай шан абажа шадаа. П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ уралигай колледжын, ВСГУТУ-гай  колледжын ансамбльнууд «Арадай хатар» номинацида тус тустаа II, III шатын лауреадууд  болоо. Сультим Гармаев (ТК ВСГУТУ)  «Эстрадна үгүүлэл» номинацида 2-дохи һуури эзэлээ.  Сурана Эрдынеева (АК БГСХА) арадай ёһо заншалнуудта зорюулагдаһан янзада тусхай шан абаа.


-Энэ жэл бидэ урдаа ехэ зорилго табяабди. Самара хотодо түрүүшын, харин Челябинскда хоёрдохи һуури эзэлхэ гээшэ тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэ. Хоёр шэглэлдэ түрүү һуури эзэлхэ аза талаан захаһаа абаад хүртэдэггүй. Энэнь багшанарай болон оюутадай тон ехэ оролдолго болоно, - гэжэ тоглолтын найруулагша Александр Малханов хэлэнэ.

Талаан бэлигтэй оюутаднай үшөөшье ехэ амжалтануудые хүсэжэ байхань болтогой!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаевай дурадхаһан гэрэл зураг