Соёл уралиг 18 jun 2022 650

Буряад ороной түлөөлэгшэ Долсон Гомбоева Монголдо үнгэргэгдэһэн «Гэгээн муза» гэһэн театрай ехэ нааданай эгээл эдир хабаадагша болобо

9 наһатай зүжэгшэн Буряад театрай «Би Толгонай» гэжэ зүжэгтэ наададаг бшуу.

© фото: minkultrb.ru

Тус зүжэгэй гол дүрэ бэелүүлдэг Оросой габьяата зүжэгшэн Должин Тангатовагай зээ басаган Долсон абьяас бэлигтэй гэр бүлын шэнэ үе болоно. Нагаса абаньшье баһал Буряад театрта хүдэлдэг - Буряадай арадай зүжэгшэн Зоригто Ринчинов юм. Мүн нагаса абынь эжы Зинаида Базарова Ленинград хотодо  дээдэ һургуули дүүргэһэн мэргэжэлтэ зүжэгшэн байһан.

Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаевагай хэлэһээр, театрта гэр бүлөөрөө  хүдэлдэг зүжэгшэдтэ онсо  дэмжэлгэ  үзүүлхэ хэрэгтэй. Тиигэжэ  үе  үеын холбоо бэхилэгдэжэ, юрэнхыдөө,  театрай урлалшье хүгжэхэ бшуу.
Долсон Гомбоева  үшөө эдирхэншье  һаа, яһала дүршэлтэй зүжэгшэн юм. «Би Толгонай» гэһэн зүжэгтэ 1-дэхи ангиин  һурагша байхаһаа хойшо Толгонай басаганай дүрэ бэелүүлхэһээ гадна, «Маугли» гэһэн зүжэгтэ Маугли, «Эжыетнай эрьенгээ» гэжэ зүжэгтэ  үхибүүн боложо наададаг юм.
Харин Улаан-Баатар хотодо болоһон «Гэгээн муза» ехэ нааданда Долсон Гомбоевагай тайзан дээрэ гарахые зүбшөөгөөгүй. Юуб гэхэдэ, моно-зүжэгтэ тон гансал хүн наадаха ёһотой гэһэн эрилтэтэй байгаа бшуу. Тиигэжэ Долсон нагаса эжынгээ ялас гэмэ наада зал сооһоо хаража хужарлаа.

Буряад театрай «Гэгээн муза» ехэ нааданда хабаадаха хэрэгтэ Буряад Уласай соёлой яаман дэмжэлгэ үзүүлээ гэжэ тэмдэглэлтэй.

Фото: minkultrb.ru