Соёл уралиг 31 aug 2022 325

Ая-Гангын амжалта

Ая-Ганга Улзытуевагай найруулһан “Калачакра” бүтээлынь заншалта болоһон бага хэмжээнэй киногой урилдаанда эрхимлэбэ.

© фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа

“Короче” гэһэн тус урилдаан эдэ үдэрнүүдтэ Калининградта 10-дахияа үнгэргэгдэбэ. Нютагаймнай басаганай найруулһан кино  “Эрхим операторай ажал” номинацида түрүүлһэн байна.

Залуу найруулагшадые, кино бүтээгшэдые урмашуулха, шэнэ-шэнэ талаан бэлигтэниие элирүүлхэ гэһэн гол зорилго тус фестивалиин урда табигдана.

Энэ тэмсээндэ аяар 2000 гаран мэдүүлгэ ороһон байна. Харин һүүлшын шата болотор оройдоо 25 кино хүрэжэ, тэдэнэй 5-иинь эрхим гэһэн шанда хүртэбэ. Ая-Ганга Улзытуевагай “Калачакра” кино мэргэжэлтэ найруулагшын дипломно ажал болоно. Залуу найруулагша мэдээжэ ВГИК дүүргээ һэн гээд һануулая. Буряадай түүхэдэ алдар суута Барас Халзановай һүүлээр   мэргэжэлтэ найруулагшадай табиһан бүтээлнүүд байгаагүй. Бэлигтэй бэрхэ нютагайнгаа басаганда саашанхи зохёохы ажалдань амжалта хүсэе!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа