Соёл уралиг 1 sep 2022 310

Арадай театрнууд урина

Сентябриин 6-9-эй үдэрнүүдтэ Буряадай ниислэлдэ арадай театрнуудай уласай хуралдаан эмхидхэгдэхэнь. Тус хэмжээ ябуулгада 6 хүдөө аймагай бэлигтэй зүжэгшэд хабаадахаар хараалагдана.

© фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа

Хабаадагшадай тоо үшөөшье олон байха һэн гээд, Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түбтэ мэдүүлнэ. Юуб гэхэдэ, шэнэ зүжэг табиха урилдаанда шалгарһан театрнууд тус фестивальда уригдаһан байна.

- Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойдо зорюулжа, шэнэ зүжэгүүдэй урилдаа эмхидхээбди. Эндэ 9 аймагай түлөөлэгшэд хабаадаа. Театр бүхэн бэлдэжэ байһан зүжэгүүдэйнгээ хэһэгүүдые видео дээрэ буулгажа, маанадта дурадхаа. Дүй дүршэл ехэтэй мэргэжэлтэд тэдэниие хаража, илагшадые элирүүлээ. Арадай 7 театр тус тустаа 100 мянган түхэригөөр шагнагдаа. Энэ мүнгэндөө тэдэ зүжэгөө хүсэд дүүргэжэ, хубсаһа хунар, тайзан дээрэ хэрэглэгдэхэ зүйлнүүдые худалдан абаха аргатай байгаа, - гэжэ Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түбэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Альбина Гомбоева мэдээсэнэ. 

Һайшаалтай гэхэдэ, арадай шэнэ театрнууд өөһэдынгөө бүтээлнүүдые анха түрүүшынхиеэ Буряад драмын театрай тайзан дээрэһээ олоной анхаралда дурадхахань. Тэдэнэй тоодо Ивалгын аймагай “Мир” гэһэн Соёлой байшанай дэргэдэхи театр, энэл аймагай “Кураж” гэһэн театральна студи, Сэлэнгын аймагай “Родничок” гэһэн хүүхэлдэйн театр гэгшэдые нэрлэмээр. Олон жэлдэ арад зониие баярлуулжа байдаг Захааминай аймагай Дүтэлүүрэй, Баргажанай аймагай Баянголой, Хурамхаанай болон Хэжэнгын арадай театрнууд хуралдаанда хабаадалсажа, залаар дүүрэн харагшадые суглуулхань дамжаггүй.

Суута ГИТИС дүүргэһэн, Ород гүрэнэй олон можо хизаарнуудаар өөрынгөө найруулга амжалтатайгаар табиһан Алексей Размахов театральна фестивалиин хүндэтэ айлшан боложо бууха. Тэрэ бүхы зүжэгүүдые хүсэд хаража, театр бүхэндэ өөрын сэгнэлтэ үгэхэ. Мүн тиихэдэ Буряадай түрүү зүжэгшэд арадай театрнуудай гэшүүдээр уулзалгануудые эмхидхэжэ, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха.

Нээлгын баяр ёһолол сентябриин 6-да Буряад театрай тайзан дээрэ үглөөнэй 10 час 30 минутаһаа эхиеэ абаха.  

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа